ingatlankaland.hu oldal logója
Blog2022-03-16T10:24:28+01:00

A helyzet jó, de nem reménytelen!

Pukk helyett pfsszz… Min­den bizonnyal nem oko­zott nagy meg­le­pe­tést sen­ki­nek az ingat­lan­pi­ac jelen­le­gi hely­ze­te, mert a jelek, ame­lye­ket rég­óta látunk, iga­zol­ták a csep­pet sem várt recesszi­ót. Habár az ingat­lan lufi nem puk­kant, csak leeresz­ke­dő­ben van, ez nem jó hír sem az eladók­nak, sem a vevők­nek. Azt már kije­lent­het­jük, hogy erő­tel­jes kíná­la­ti piac ala­kult ki, amely egy irány­ba vezet, mégpedig […]

Újabb meglepetés az ingatlanpiacon

2022-ben érde­kes meg­le­pe­té­se­ket okoz a piac! Az előny­te­len gaz­da­sá­gi lég­kör, a szom­széd­ban zaj­ló hábo­rús ese­mé­nyek, vala­mint az álla­mi támo­ga­tá­sok kész­le­te­i­nek kime­rí­té­se for­dít egy nagyot a pia­ci szer­ke­ze­ten. Az év ele­jét még nagy len­dü­let­tel kez­dő új épí­té­sű laká­sok, házak eladá­sa a válasz­tá­sok kör­nyé­kén erő­tel­je­sen vissza­esett és a zöld­hi­tel befa­gyasz­tá­sa illet­ve újra nem indí­tá­sa, meg is állí­tot­ta a keres­le­tet. Ennek […]

By |2022.05.10.|Categ­ori­es: Egyéb|0 Com­ments

Zöld” Hitel

A Magyar Nem­ze­ti Bank által meg­ha­tá­ro­zott fel­té­te­lek alap­ján a Zöld hitel igény­lé­sé­nek lehe­tő­sé­ge­i­ről lesz szó a követ­ke­zők­ben. Min­den bizonnyal hal­lot­tak a most élet­be lépő 2.5 %-os „zöld” + hitel­ről, amely 90 kWh / m2 / év pri­mer ener­gia­igé­nyű, és leg­alább „BB” ener­ge­ti­kai beso­ro­lá­sú új lakás vagy lakó­ház meg­vá­sár­lá­sá­ra, épí­té­sé­re vehe­tő igény­be. A hitel 2 mil­lió Forint összeg­től akár 70 […]

By |2021.10.16.|Categ­ori­es: Egyéb|0 Com­ments

Külterületi ingatlanok

Tanya, szán­tó, kül­te­rü­let Nem túl­zás azt állí­ta­ni, hogy az embert ősi ösz­tö­ne vonz­za a föld műve­lé­sé­hez, gaz­dál­ko­dás­hoz, állat­tar­tás­hoz. Néhá­nyan azon­ban ki is pró­bál­ják ezt a nem min­den­na­pi élet­for­mát, amely bizony egy egé­szen elté­rő élet­mód az átlag­hoz képest. Egy tenyér­nyi sző­lő, 2 sor gyü­möl­csös, kis szán­tó, lege­lő és már­is vér­be­li gaz­dá­vá váll­ha­tunk. Igen ám, de addig el is kell jut­ni valahogy. […]

By |2021.04.01.|Categ­ori­es: Egyéb|0 Com­ments

Jól indul az év

2021-től ille­ték­men­tes a CSOK-kal tör­té­nő lakás­vá­sár­lás! Janu­ár 1‑től ille­ték­men­tes­ség lesz érvény­ben CSOK igény­be véte­lé­vel tör­té­nő lakás­vá­sár­lá­sok ese­tén. A ked­vez­mény nem­csak az új épí­té­sű lakást vásár­lók szá­má­ra lesz elér­he­tő. Az ille­ték­men­tes­ség­gel a hasz­nált lakást vásár­lók is élhet­nek. Az újabb ked­vez­mé­nyek alap­ján 2021-től tovább bővül az ott­hon­te­rem­té­si támo­ga­tá­sok köre: aki új vagy hasz­nált lakást vásá­rol csa­lá­di ott­hon­te­rem­té­si ked­vez­mény (CSOK) igény­be­vé­te­lé­vel, annak […]

By |2021.01.06.|Categ­ori­es: Egyéb|0 Com­ments

Közeleg a Tél

Ahogy bekö­szön az Ősz, fon­tos intéz­ke­dé­sek sora vár min­den ingat­lan­tu­laj­do­nos­ra. Hide­gebb őszi reg­ge­le­ken nem rit­ka egy csí­pős, hir­te­len jött fagy, amely ész­re­vét­le­nül bonyo­lít­hat­ja és kese­rít­he­ti meg az éle­tün­ket. Itt van pár olyan intéz­ke­dés, mellyel nem csak az éle­tün­ket könnyít­het­jük meg, de gon­dos ingat­lan­tu­laj­do­nos­sá váll­ha­tunk, nem csak saját, de a szom­széd sze­mé­ben is. Néz­zük hát! Víz­el­ve­ze­tés A tetők vízelvezetése […]

By |2020.11.11.|Categ­ori­es: Egyéb|0 Com­ments

Jogtiszta az ingatlanom?

Egy ingat­lan jogi hely­ze­tét a föld­hi­va­ta­li nyil­ván­tar­tás­ban talál­juk meg. A tulaj­do­ni lap leké­ré­sé­vel nem csak az aktu­á­lis álla­pot ismer­he­tő meg, de évek­re vissza­me­nő­leg is infor­má­ci­ót sze­rez­he­tünk. Tulaj­do­ni lapot lekér­he­tünk ügy­fél­ka­pun keresz­tül vala­mint a föld­hi­va­tal­ban, sze­mé­lye­sen is bete­kint­he­tünk az ingat­lan ada­ta­i­ba. A tulaj­do­ni lapon sze­re­pel az ingat­lan hely­raj­zi szá­ma, mére­te, telek mére­te. Továb­bá a tulaj­do­ni viszo­nyok ismer­he­tők meg: ‑Tulaj­do­nos, ‑osz­tat­lan közös […]

By |2020.09.12.|Categ­ori­es: Egyéb|0 Com­ments
Go to Top