A jelen­le­gi gaz­da­sá­gi hely­zet komoly kihí­vás elé állít­ja azo­kat, akik most sze­ret­nék érté­ke­sí­te­ni ingat­la­nu­kat! Ha vala­mi­kor, akkor most kell oko­san gon­dol­kod­ni, majd cse­le­ked­ni. Néhány gon­do­lat, hogy háza, laká­sa ne tűn­jön el az ingatlanpiacon.

Az ár-érték arány helyes alkalmazása

A makacs, öntör­vé­nyű elkép­ze­lé­sek nagyon sok időt és ener­gi­át vesz­nek el a cél eléré­sé­ből. Ragasz­ko­dás az elkép­zelt árhoz hossza­dal­mas érté­ke­sí­té­si időt vonz maga után. Az eladás­ra szánt ingat­lant érde­mes kicsi­no­sí­ta­ni, mely igé­nyel­het egy kevés befek­te­tést, de ez most biz­to­san megtérül!

Ne egye­dül hatá­roz­zuk meg az eladá­si árat és ne is a szom­széd Teri néni legyen az ingatlanszakértő.

Az érzel­mek befolyása

A rózsa­szín és lila köd homá­lyá­ban a tisz­tán­lá­tás lehe­tet­len és nagyon sok­ba kerül­het és nem utol­só sor­ban siker­te­len lesz az eladás. A csa­lá­di örök­ség­hez, saját tulaj­don­hoz, emlé­kek­hez való érzel­mi ragasz­ko­dás nem segí­ti elő az eladást és az ármeghatározást.

Az idő

A kap­ko­dást és a sür­ge­tést az üzlet sem­mi­lyen módon nem tole­rál­ja. Gyor­san el lehet elad­ni egy ingat­lant, ha az árat a pia­ci rea­li­tá­sok­hoz iga­zít­juk. Amennyi­ben ez a jel­mon­da­ta: Nem sür­gős, rá ér és nem kenyér­re kell! Akkor ön nem is akar­ja elad­ni igazán.

Tuda­tos­ság

Alap­ve­tő ada­tok hiá­nyá­ban kép­te­len­ség fele­lős dön­tést hoz­ni. Eladás­ra szánt ingat­la­nok tulaj­don­vi­szo­nyai ren­de­zet­tek legye­nek. Az ingat­lan múlt­já­nak isme­re­te, műsza­ki fel­épí­té­se, kör­nye­ze­ti tulaj­don­sá­gai hasz­nos infor­má­ció, nem csak a tulaj­do­nos, de az érdek­lő­dők szá­má­ra is.

Kom­mu­ni­ká­ció

Csak tar­tal­mas és értel­mes beszél­ge­tés vezet­het a közös érde­kek lét­re­ho­zá­sá­hoz. Az elkép­ze­lé­sek felü­le­tes meg­osz­tá­sa a vevő és eladó között segít épí­te­ni egy­faj­ta bizal­mi kap­cso­la­tot. A sze­mé­lyes elvá­rá­sok szo­lid köz­lé­se moti­vál­hat­ja mind két felet. Soha ne legyen kihí­vó, bírá­ló, leke­ze­lő a pár­be­széd, mert úgy nem lehet rálel­ni az arany középútra.

Talán nem áru­lok el nagy tit­kot azzal, hogy a jó üzlet­hez mind­két fél­re szük­ség van. Az én mot­tóm: A jó üzlet­hez kell egy jó stra­té­gia! A jelen­le­gi pia­ci kör­nye­zet­ben fon­tos iga­zán, hogy a meg­fe­le­lő szak­em­ber segít­sé­gét kér­je ingat­la­na eladásához.

Ingye­nes érték­becs­lés­sel, tanács­adás­sal állok ren­del­ke­zés­re azért, hogy a jelen­le­gi nehéz­sé­gek elle­né­re is sike­re­sen érté­ke­sít­hes­se ingatlanát.