Pukk helyett pfsszz…

Min­den bizonnyal nem oko­zott nagy meg­le­pe­tést sen­ki­nek az ingat­lan­pi­ac jelen­le­gi hely­ze­te, mert a jelek, ame­lye­ket rég­óta látunk, iga­zol­ták a csep­pet sem várt recesszi­ót. Habár az ingat­lan lufi nem puk­kant, csak leeresz­ke­dő­ben van, ez nem jó hír sem az eladók­nak, sem a vevők­nek. Azt már kije­lent­het­jük, hogy erő­tel­jes kíná­la­ti piac ala­kult ki, amely egy irány­ba vezet, még­pe­dig az árak mér­sék­lő­dé­sé­hez. Még van egy-két eladó, aki nem eresz­ti el az elgon­do­lá­sát, azon­ban 2023 Tava­sza el fog­ja hoz­ni az ébre­dést. Ne legye­nek két­sé­gek, aki el sze­ret­né adni az ingat­la­nát, az kény­te­len lesz meg­al­kud­ni. A pia­ci és a hitel kör­nye­zet egy­ál­ta­lán nem ked­vez a vevők­nek, ezért is majd 70 %-al a csök­kent a szá­muk és ez még csak a kez­det. Az új ener­gia kör­nye­zet is jelen­tő­sen átala­kít­ja a pia­cot. A lerob­bant hasz­nált ingat­la­no­kat befek­te­tők fog­ják keres­ni, azt is nyo­mott ára­kon. A fel­újí­tá­suk és kor­sze­rű­sí­té­sük után sok ilyen ingat­lan­nal fogunk talál­koz­ni. A kife­je­zet­ten nagy mére­tek­kel ren­del­ke­ző, kor­sze­rű­sí­tet­len csa­lá­di házak eladói nagyon nehéz hely­zet­ben lesz­nek. Ezek az ingat­la­nok eddig is, de ezután még inkább az elad­ha­tat­lan kate­gó­ri­á­ba fog­nak tar­toz­ni. Az új épí­té­sű ingat­la­nok épí­tő­i­nek bent ragadt pro­jekt­je­it csak azok a vál­lal­ko­zók fog­ják olcsób­ban adni, akik­nek tőke­erő hiány miatt szük­sé­gük van a bevé­tel­re. Ilyen ingat­lan­nál lehet jó üzle­tet talál­ni. A nagy­vál­lal­ko­zók 5–700 mil­li­ós, vagy még nagyobb beru­há­zá­sa­i­ból meg­ma­radt ingat­lan­ja­ik az albér­le­ti pia­cot erő­sí­tik majd. Mivel az ingat­lan pia­con a vásár­lók nagyobb része hitelt is igé­nyel, most a 10 % felet­ti kamat egy­ál­ta­lán nem von­zó a vásár­lók sze­mé­ben, ezért a hitelt igény­lők szá­ma jelen­tő­sen csök­kent, és akik igény­be is veszik, azok is csak kisebb hitel­összeg­ben gon­dol­kod­nak. Ma még nem ismert, hogy az álla­mi támo­ga­tá­sok med­dig lesz­nek elér­he­tő­ek, de jelen­tős segít­sé­get az ilyen ingat­lan­árak mel­lett már nem nyúj­ta­nak, bár kis segít­ség az, hogy a vagyon­szer­zé­si ille­ték meg­spó­ro­lá­sá­ra még alkalmas.

De még­is mire lehet számítani?

Azt kell, hogy mond­jam, az elmúlt idő­sza­kot már csak vissza­sír­ni lehet. Elmúlt a varázs­lat és a túl­ára­zott ingat­la­nok ide­je lejárt. Érde­mes vissza­tér­ni a rea­li­tá­sok tala­já­ra és beren­dez­ked­ni úgy 5 év stag­ná­lás­ra. Ahhoz, hogy az idei év ele­ji pör­gés és árak szín­vo­na­lát elér­jük, akár 7–10 évre is szük­ség lehet. Érde­mes ész­ben tar­ta­ni, hogy az ingat­lan érték­vesz­té­se nem fel­tét­len vesz­te­ség, ugyan­is a tovább­lé­pés vagy a befek­te­tés vásár­lá­sá­nak érté­ke is ala­cso­nyabb lesz. Elsőbb­sé­get fog­nak élvez­ni azok az ingat­la­nok, melye­ken ener­ge­ti­kai kor­sze­rű­sí­tést végez­tek, viszony­lag kisebb alap­te­rü­let­tel ren­del­kez­nek, továb­bá kivá­ló vagy köl­töz­he­tő álla­pot­ban lesz­nek. Jós nem vagyok, de a szi­nusz­gör­bét figye­lem­be véve, elő­re­lát­ha­tó­lag az ingat­la­nok árai 2023 év végé­re 15–20 % érték­csök­ke­nést fog­nak elszen­ved­ni. Ahogy a 2008 — 2012-es világ­vál­sá­got, úgy ezt is túl fog­juk élni, mert mi, Magya­rok, egész egy­sze­rű­en a gene­ti­kánk­ban hor­doz­zuk a túl­élés képességét.

Jelen­tős vál­to­zás jel­lem­zi az ingat­lan­pi­a­cot. Ha bizony­ta­lan vagy tanács­ra len­ne szük­sé­ge, keres­sen bát­ran. Ingye­nes érték­becs­lés­sel, tanács­adás­sal állok ren­del­ke­zés­re azért, hogy ne vesszen el a piac útvesztőiben.