Adat­vé­del­mi nyilatkozat

A Nem­ze­ti Adat­vé­del­mi és Infor­má­ció­sza­bad­ság Ható­ság az infor­má­ci­ós önren­del­ke­zé­si jog­ról és az infor­má­ció­sza­bad­ság­ról szó­ló 2011. évi CXII. tör­vény (Infotv.) 68. § (6) bekez­dé­se alap­ján nyil­ván­tar­tás­ba vette.

Adat­ke­ze­lés meg­ne­ve­zé­se: „Hír­le­vél kül­dé­se cél­já­ból kezelt adat­bá­zis (www.ingatlankaland.hu), hír­le­vél adat­bá­zis kiépí­té­se” meg­ne­ve­zé­sű adatkezelést.

Az olda­lon min­den írást a szer­zői jog védi.