ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen doku­men­tum nem kerül ikta­tás­ra, kizá­ró­lag elekt­ro­ni­kus for­má­ban kerül meg­kö­tés­re, nem minő­sül írás­be­li szer­ző­dés­nek, magyar nyel­ven író­dik, maga­tar­tá­si kódex­re nem utal. Az alább meg­je­lölt weboldal(ak)/honlap(ok) műkö­dé­sé­vel, meg­ren­de­lé­si, és szál­lí­tá­si folya­ma­tá­val kap­cso­la­to­san nyújt tájé­koz­ta­tást. Fel­me­rü­lő kér­dé­sek ese­tén a meg­adott elér­he­tő­sé­ge­in­ken ren­del­ke­zé­sé­re állunk.

Jelen Ászf hatá­lya Szol­gál­ta­tó web­lap­ján (ingatlankaland.hu) és aldo­ma­in­je­in tör­té­nő jog­vi­szo­nyok­ra ter­jed ki.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szol­gál­ta­tó neve: Kecs­kés Zoltán
A szol­gál­ta­tó szék­he­lye: 2365 Inárcs, Arany János u. 12/A
A szol­gál­ta­tó elér­he­tő­sé­ge, az igény­be vevők­kel való kap­cso­lat­tar­tás­ra szol­gá­ló, rend­sze­re­sen hasz­nált elekt­ro­ni­kus leve­le­zé­si címe: k.zolika76@gmail.com
Tele­fon­szá­ma: +36 30 20 58 821
A szer­ző­dés nyel­ve: magyar
Tár­hely szol­gál­ta­tó: Cen­ter Web­host Kft. (1173 Buda­pest, Bor­só utca 12–32. C. lház. 1. em. 2.)

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Sza­bály­zat­ban nem sza­bá­lyo­zott kér­dé­sek­re, vala­mint jelen Sza­bály­zat értel­me­zé­sé­re a magyar jog az irány­adó, külö­nös tekin­tet­tel a Pol­gá­ri Tör­vény­könyv­ről szó­ló 2013. évi V. tör­vény („Ptk.”) és az elekt­ro­ni­kus keres­ke­del­mi szol­gál­ta­tá­sok, az infor­má­ci­ós tár­sa­da­lom­mal össze­füg­gő szol­gál­ta­tá­sok egyes kér­dé­se­i­ről szó­ló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) tör­vény, vala­mint a fogyasz­tó és a vál­lal­ko­zás közöt­ti szer­ző­dé­sek rész­le­tes sza­bá­lya­i­ról szó­ló 45/2014. (II. 26.) Korm. ren­de­let vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­se­i­re. A vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok köte­le­ző ren­del­ke­zé­sei a felek­re külön kikö­tés nél­kül is irányadók.

2.2. A jelen Sza­bály­zat 2015. augusz­tus 25. nap­já­tól hatá­lyos és vissza­vo­ná­sig hatály­ban marad. A Szol­gál­ta­tó jogo­sult egy­ol­da­lú­an módo­sí­ta­ni a Sza­bály­za­tot. A módo­sí­tá­so­kat a Szol­gál­ta­tó azok hatály­ba lépé­se előtt 11 (tizen­egy) nap­pal a web­ol­da­la­kon köz­zé­te­szi. Felhasználók/Megrendelők a web­ol­da­lak hasz­ná­la­tá­val elfo­gad­ják, hogy rájuk néz­ve a web­ol­da­lak hasz­ná­la­tá­val kap­cso­la­tos vala­mennyi sza­bá­lyo­zás auto­ma­ti­ku­san érvényes.

2.3. Felhasználó/Megrendelő, amennyi­ben belép a Szol­gál­ta­tó által üze­mel­te­tett weboldalra/honlapra, vagy annak tar­tal­mát bár­mi­lyen módon olvas­sa – akkor is, ha nem regiszt­rált fel­hasz­ná­ló­ja a weboldalnak/honlapnak, a Sza­bály­zat­ban fog­lal­ta­kat magá­ra néz­ve köte­le­ző­nek isme­ri el. Amennyi­ben a Felhasználó/Megrendelő nem fogad­ja el a fel­té­te­le­ket, nem jogo­sult a web­ol­dal tar­tal­má­nak megtekintésére.

2.4. Szol­gál­ta­tó fenn­tart magá­nak min­den jogot a weboldal/honlap, annak bár­mely rész­le­te és az azon meg­je­le­nő tar­tal­mak, vala­mint a web­ol­dal ter­jesz­té­sé­nek tekin­te­té­ben. Tilos a weboldalon/honlapon meg­je­le­nő tar­tal­mak vagy azok bár­mely rész­le­té­nek letöl­té­se, elekt­ro­ni­kus táro­lá­sa, fel­dol­go­zá­sa és érté­ke­sí­té­se a Szol­gál­ta­tó írá­sos hoz­zá­já­ru­lá­sa nélkül.

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

Fel­hasz­ná­ló a web­ol­da­lon tör­té­nő vásárlásával/regisztrációjával kije­len­ti, hogy jelen ÁSZF, és a web­ol­da­lon köz­zé­tett Adat­ke­ze­lé­si tájé­koz­ta­tó fel­té­te­le­it meg­is­mer­te és elfo­gad­ja, az adat­ke­ze­lé­sek­hez hozzájárul.

Fel­hasz­ná­ló a vásárlás/regisztráció során köte­les a saját, valós ada­ta­it meg­ad­ni. A vásárlás/regisztráció során meg­adott valót­lan, vagy más sze­mély­hez köt­he­tő ada­tok ese­tén a lét­re­jö­vő elekt­ro­ni­kus szer­ző­dés sem­mis. Szol­gál­ta­tó kizár­ja fele­lős­sé­gét, amennyi­ben Fel­hasz­ná­ló más nevé­ben, más sze­mély ada­ta­i­val veszi igény­be szolgáltatásait.

A Szol­gál­ta­tót a Fel­hasz­ná­ló által téve­sen és/vagy pon­tat­la­nul meg­adott ada­tok­ra vissza­ve­zet­he­tő szál­lí­tá­si kése­de­le­mért, illet­ve egyéb prob­lé­má­ért, hibá­ért sem­mi­ne­mű fele­lős­ség nem terheli.

A Szol­gál­ta­tót nem ter­he­li fele­lős­ség az abból adó­dó káro­kért, ha Fel­hasz­ná­ló a jel­sza­vát elfe­lej­ti, vagy az ille­ték­te­le­nek szá­má­ra bár­mely nem a Szol­gál­ta­tó­nak fel­ró­ha­tó okból hoz­zá­fér­he­tő­vé válik.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A meg­je­le­ní­tett ter­mé­kek kizá­ró­lag online/személyesen ren­del­he­tők meg. A ter­mé­kek­re vonat­ko­zó­an meg­je­le­ní­tett árak forint­ban érten­dők, tar­tal­maz­zák a tör­vény­ben elő­írt áfát, ter­mé­kek­től füg­get­le­nül tartalmazzák.

4.2. Amennyi­ben akci­ós ár kerül beve­ze­tés­re, Szol­gál­ta­tó tel­jes körű­en tájé­koz­tat­ja Felhasználókat/Megrendelőket az akci­ó­ról és annak pon­tos időtartamáról.

5. RENDELÉS MENETE

5.1. Felhasználó/Megrendelő elő­ze­te­sen letöl­töt­te az ingye­nes tanul­mányt, mely után jogo­sult meg­vá­sá­rol­ni a fize­tős terméket.

5.2. Felhasználó/Megrendelő meg­ad­ja a pon­tos szám­lá­zá­si címét, majd a Meg­ren­de­lem most! gomb­ra kattint.

5.3. Ezek után az oldal átirá­nyí­tó­dik a bank­kár­tyás fize­tést lebo­nyo­lí­tó cég honlapjára.

5.4. A fize­tés meg­tör­tén­te után az ingatlankaland.hu oldal tájé­koz­ta­tást ad a tranz­ak­ció sike­res­sé­gé­től, eset­leg sikertelenségéről.

5.5. Felhasználó/Megrendelő e‑mailben érte­sí­tést kap a letöl­té­si link­kel kapcsolatban.

5.6. Felhasználó/Megrendelő e‑mail-ben a meg­ren­de­lés elkül­dé­sét köve­tő­en vissza­iga­zo­lást kap. Szol­gál­ta­tó kizár­ja a vissza­iga­zo­lá­si fele­lős­sé­gét, ha a vissza­iga­zo­lás azért nem érke­zik meg idő­ben, mert Felhasználó/Megrendelő rossz ada­to­kat adott meg regisztrációja/megrendelése során, vagy a fiók­já­hoz tar­to­zó tár­hely telí­tett­sé­ge miatt nem tud üze­ne­tet fogadni.

6. ELÁLLÁS JOGA

A Szol­gál­ta­tó tel­jes körű pénz­vissza­té­rí­tést nyújt azon vásár­ló­in­kat, akik a vásár­lás­tól szá­mí­tott 14 napon belül jel­zik pénz­vissza­té­rí­té­si kérelmüket.

A vissza­té­rí­tés során az ere­de­ti ügy­let során alkal­ma­zott fize­té­si mód­dal egye­ző fize­té­si módot alkal­ma­zunk, kivé­ve, ha Felhasználó/Megrendelő más fize­té­si mód igény­be­vé­te­lé­hez kife­je­zet­ten a hoz­zá­já­ru­lá­sát adja; e vissza­té­rí­té­si mód alkal­ma­zá­sá­ból kifo­lyó­lag Felhasználót/Megrendelőt sem­mi­lyen több­let­költ­ség nem terheli.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. Szol­gál­ta­tó köte­le­zett­sé­ge tel­je­sí­té­sé­hez köz­re­mű­kö­dőt jogo­sult igény­be ven­ni. A köz­re­mű­kö­dő jog­el­le­nes maga­tar­tá­sá­ért a Szol­gál­ta­tó nem tar­to­zik felelősséggel.

7.2. Ha a jelen Sza­bály­zat bár­mely része érvény­te­len­né, jog­ta­lan­ná vagy érvé­nye­sít­he­tet­len­né válik, az a fenn­ma­ra­dó részek érvé­nyes­sé­gét, jog­sze­rű­sé­gét és érvé­nye­sít­he­tő­sé­gét nem érinti.

7.3. Amennyi­ben Szol­gál­ta­tó a Sza­bály­zat alap­ján meg­il­le­tő jogát nem gya­ko­rol­ja, a jog­gya­kor­lás elmu­lasz­tá­sa nem tekint­he­tő az adott jog­ról való lemon­dás­nak. Bár­mi­lyen jog­ról tör­té­nő lemon­dás csak az erre vonat­ko­zó kife­je­zett írás­be­li nyi­lat­ko­zat ese­tén érvé­nyes. Az hogy a Szol­gál­ta­tó egy alka­lom­mal nem ragasz­ko­dik szi­go­rú­an a Sza­bály­zat vala­mely lénye­gi fel­té­te­lé­hez, vagy kikö­té­sé­hez nem jelen­ti azt, hogy lemond arról, hogy a későb­bi­ek­ben ragasz­kod­jon az adott fel­té­tel vagy kikö­tés szi­go­rú betartásához.

7.4. Szol­gál­ta­tó és Felhasználó/Megrendelő vitás ügye­i­ket békés úton pró­bál­ják rendezni.

7.5. A Felhasználó/Megrendelő sza­va­tol­ja a Szol­gál­ta­tó­nak adott bár­mi­ne­mű infor­má­ció (pl.: név, cím, e‑mail cím, tele­fon­szám, szám­lá­zá­si ada­tok, stb.) pon­tos­sá­gát, azok helytelenül/hiányosan való meg­adá­sá­ból ere­dő bár­mi­ne­mű hibás tel­je­sí­tés miatt a Szol­gál­ta­tó­val szem­ben sem anyagi‑, jogi‑, vagy egyéb jel­le­gű köve­te­lés­sel nem élhet. Szol­gál­ta­tó meg­tesz min­den szük­sé­ges intéz­ke­dést, mellyel a szol­gál­ta­tás­hoz szük­sé­ges információt/adatokat a Felhasználótól/Megrendelőtől besze­rez­ze, illet­ve a Felhasználó/Megrendelő kéré­sé­re, vagy pon­to­sí­tá­sá­ra javít­ja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

8. PANASZKEZELÉS RENDJE

Az írás­be­li panasz­ra a Szol­gál­ta­tó 30 napon belül vissza­té­rí­ti a meg­vá­sá­rolt ter­mék árát.

Nem­ze­ti Fogyasz­tó­vé­del­mi Ható­ság Cím: 1088 Buda­pest, József krt. 6. Leve­le­zé­si cím: 1428 Buda­pest, PF: 20. GPS koor­di­ná­ták: X 19,071 Y 47,496 Köz­pon­ti tele­fon­szám: +36 1 459 4800 Fax­szám: +36 1 210 4677

E‑mail: nfh@nfh.hu
Vagy terü­le­ti szerveihez:

Pest Megyei Kormányhivatal
Műsza­ki Enge­dé­lye­zé­si és Fogyasz­tó­vé­del­mi Főosz­tály Főosz­tály­ve­ze­tő-helyet­tes: Dr. Kol­ler Edit
Cím: 1135 Buda­pest, Lehel utca 43–47.
Pos­ta­cím: 1365 Buda­pest, Pf.: 270.
Tele­fon­szám: +36 1 329‑7017, +36 1 236‑3900, Tele­fax: +36 1 236‑3956 E‑mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu
Ügy­fél­szol­gá­lat (rezsi­pont):
hét­fő­től csü­tör­tö­kig 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00; pén­te­ken 9.00 – 13.00

A Nem­ze­ti Fogyasz­tó­vé­del­mi Ható­ság terü­le­ti szer­ve­i­nek lis­tá­ját itt találja:

https://www.nfh.hu/teruleti

Pana­sza ese­tén lehe­tő­sé­ge van az aláb­bi békél­te­tő tes­tü­let­hez fordulni:

Pest Megyei Békél­te­tő Testület
Címe: 1119 Buda­pest, Ete­le út 59–61. 2. em. 240. Tele­fon­szá­ma: (1)-269‑0703; Fax szá­ma: (1)-269‑0703 Név: dr. Csa­ná­di Károly
E‑mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Hon­lap cím: www.panaszrendezes.hu

A magyar­or­szá­gi békél­te­tő tes­tü­le­tek lis­tá­ját itt talál­ja: https://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

9. ADATVÉDELEM

A web­ol­dal adat­ke­ze­lé­si tájé­koz­ta­tó­ja elér­he­tő a weboldalon.

Kelt: Inárcs, 2020. 11. 24.