Az örök­lés min­den­ki­nek nagy szív­fáj­da­lom, de ebben az idő­szak­ban is figyel­me­sen kell követ­ni a tör­vé­nyes folyamatot.

Amennyi­ben nincs vég­ren­de­let, abban az eset­ben a Magyar Állam által alko­tott tör­vé­nyes örök­lés sza­bá­lyait kell alkal­maz­ni. Az elhunyt utá­ni tör­vé­nyes örök­lés tár­gyi, pénz­be­li dol­gok tör­vé­nyi­leg sza­bá­lyo­zott elhe­lye­zé­sé­ről szól. Tapasz­ta­la­tom saj­nos, hogy az ingat­lan örök­lés folya­ma­tá­val kap­cso­lat­ban sokan nin­cse­nek tisz­tá­ban, ezért, hogy ne kell­jen feles­le­ges anya­gi áldo­za­tot hoz­ni a későb­bi­ek­ben, a követ­ke­ző­ket érde­mes ész­ben tartani!

Az elhunyt Halot­ti anya­köny­vi kivo­natát az elha­lá­lo­zás helyén ille­té­kes önkor­mány­zat fog­ja kiál­lí­ta­ni. A kiál­lí­tá­si idő­pont­ról lehet tele­fo­non vagy sze­mé­lye­sen érdeklődni.

Ami­kor a halot­ti anya­köny­vi kivo­nat a kezünk­ben van, azzal be kell sétál­ni az elhunyt lakó­he­lyén műkö­dő önkor­mány­zat­hoz, ha kör­jegy­ző­ség­be tar­to­zó tele­pü­lés­ről van szó, akkor az ille­té­kes önkor­mány­zat­hoz és ott le kell adni a halot­ti anya­köny­vi kivonatot.

Amennyi­ben az örök­lés­ben sze­re­pel­ni fog ingat­lan, úgy az ingat­lan­ról készül egy érték­becs­lés, melyet az önkor­mány­zat ille­té­ke­se sze­mé­lyes meg­te­kin­tés­sel fog elvé­gez­ni. Ilyen­kor ott kell len­ni és figyel­ni. Az érték­becs­lés értel­me, hogy az örök­ha­gyó által hát­ra­ha­gyott dolog­nak érté­ket hatá­roz­za­nak meg. Nagyon figyel­jünk, hogy az érték­becs­lés­ben az aktu­á­lis pia­ci érték, vagy maga­sabb összeg legyen meg­ha­tá­roz­va. Ennek az érték­becs­lés­nek a szám­sze­rű érté­ke fog beke­rül­ni az Adó és Érték bizo­nyít­ványba, ami a hagya­té­ki eljá­rás során kulcsfontosságú.

Az örö­költ ingat­lan érté­ke­sí­té­se ese­tén az adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­get e bizo­nyít­vány­ban sze­rep­lő összeg fog­ja meghatározni.

Ha pl. egy test­vér­pár örö­köl ½ — ½ arány­ban egy ingat­lant és azt érté­ke­sí­ti 5 éven belül, akkor az adó és érték­bi­zo­nyít­vány­ban sze­rep­lő összeg lesz az adó alap­ja. Ha ezen az érté­ken vagy alat­ta érté­ke­sí­ti az ingat­lant, akkor nem kell adót fizet­ni­ük az eladás­kor, ugyan­is nem kelet­ke­zik jöve­de­lem. Ha viszont maga­sabb érté­ken kerül eladás­ra az ingat­lan, mint ahogy az adó és érték­bi­zo­nyít­vány­ban sze­re­pel, akkor a két összeg köz­ti különb­ség után kell az adót megfizetni.

Adó és érték­bi­zo­nyít­vány 20 mil­lió – Eladás 20 mil­lió vagy keve­sebb = Nincs adó­fi­ze­té­si kötelezettség.

Adó és érték­bi­zo­nyít­vány 20 mil­lió – Eladás 20 mil­lió egy Forint vagy több = van adó­fi­ze­té­si kötelezettség.

Az adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­ség idő­ará­nyos. A tulaj­don meg­szer­zé­sét köve­tő 5 év után már sem­mi­lyen eset­ben nem kell adót fizet­ni. 5 éven belü­li eladás­nál azon­ban idő­ará­nyo­san kell fizet­ni. A len­ti táb­lá­zat jól szem­lél­te­ti a jelen­leg hatá­lyos adó­sza­bályt. A külön­bö­ze­ti összeg min­den eset­ben más, de a lényeg ugyanaz.

A leg­na­gyobb fáj­dal­munk­ban is legyen olyan mel­let­tünk, aki ebben az idő­szak­ban is tud gon­dol­kod­ni és józan dön­té­se­ket hozni.