Annak elle­né­re, hogy a moder­ni­zá­ció nem csak diva­tos, de költ­ség­ha­té­kony meg­ol­dá­so­kat is kínál, a 40–50 éves csa­lá­di házak tulaj­do­no­sai még tovább­ra is az ere­de­ti, 30 évvel ezelőtt besze­relt fűtés­rend­szer­rel kény­te­le­nek biz­to­sí­ta­ni ott­ho­nuk mele­gét a hideg napok bekö­szön­té­vel. Saj­nos jól tud­juk, hogy ezek a rend­sze­rek viszik a pénzt, nem kímél­ve a csa­lá­di költ­ség­ve­tést. Ezek­nél a ‑több­nyi­re- csa­lá­di házak­nál, két­fé­le fűtés lett beépít­ve. Az egyik a gra­vi­tá­ci­ós fűtés, vas­tag csö­vek­kel, radi­á­tor monst­ru­mok­kal, vegyes és gáz­ka­zán­nal üze­mel­tet­ve. A másik, a min­den logi­kát nél­kü­lö­ző konvektor.

Néz­zük meg elő­ször a gra­vi­tá­ci­ós fűtést. Alap­ve­tő­en ren­de­sen ellát­ja a fel­ada­tát, működ­jön vegyes tüze­lé­sű kazán­ról vagy gáz­ka­zán­ról. Hát­rá­nya az, hogy mára igen­csak elra­kó­dott a rend­szer bel­se­je, ezért több ener­gia fel­hasz­ná­lás­sal tud­ja csak biz­to­sí­ta­ni az elvárt mele­get. Ha ráadá­sul a 30 éves kazán üze­mel raj­ta, akkor pedig iga­zi pénz­te­me­tő, legyen szó fa vagy gáz ener­gia fel­hasz­ná­lás­ról. Egy 30 éves vegyes kazán olyan szin­ten el van szi­ge­tel­ve belül­ről víz­kő­vel, kívül­ről korom­ré­teg­gel, hogy a kazán­ban ter­melt hő nagy nehéz­ség­gel jut el a hő leadást köz­vet­ve vég­ző vízig, így haté­kony­sá­ga drasz­ti­ku­san lecsök­kent. A kazán­test cse­ré­je, vagy víz­kő­men­te­sí­té­se után fon­tos fel­adat a tel­jes rend­szer átmo­sá­sa a radi­á­to­rok­ban és csö­vek­ben lera­kó­dott fűté­si iszap eltá­vo­lí­tá­sa. Ugyan ez a hely­zet a régi gáz kazá­nok­kal is. Azon túl, hogy az őrláng sze­zo­non­ként 6–7 ezer forin­tot hasz­nál el, a kazán sza­bad égés­te­re miatt nagy­já­ból 35–40 %-os haté­kony­ság­gal műkö­dik. Továb­bá ez a kazán is elvíz­kö­ve­se­dik, ami tovább ront­ja a haté­kony­sá­gát. A régi fali gáz­cir­kók sem kivé­te­lek ezen prob­lé­mák alól. A radi­á­to­ros fűtés elő­nye, hogy az egész lakást képe­sek egy­szer­re fel­fű­te­ni és ha már meleg van, akkor abból átvesz vala­mit a fal és a beren­de­zé­si tár­gyak is, ezál­tal a fűtés leál­lá­sát köve­tő­en még tart­ha­tó, érez­he­tő a ház­ban a meleg.

Ezzel szem­ben a kon­vek­to­rok, kis túl­zás­sal csak addig adják a mele­get, amed­dig üze­mel­nek. Haté­kony­sá­guk a 10 nm-nél nagyobb hely­sé­gek­nél arány­ta­la­nul gyor­san csök­ken. Az égés­tér köz­vet­len kap­cso­lat­ban van a lakó­tér­rel, ami ismert veszé­lye­ket hor­doz magá­ban. Vall­juk be őszin­tén, sokan csak akkor kap­csol­ják be a készü­lé­ket, ha a hely­ség­ben tar­tóz­kod­nak. Ez min­den, csak nem kom­fort. Engem nem tudott meggyőzni.

A tűzi­fa ára az egek­ben, 3500–4000 Forint mázsá­ja a hasí­tott tölgy­nek. A 130 Forin­tos gáz sem könnyí­ti meg a csa­lá­dok éle­tét, csak a pénz­tár­cá­ját. A régi elavult és elhasz­ná­ló­dott, elra­kó­dott készü­lé­kek az ener­gia­fel­hasz­ná­lást nagy­mér­ték­ben meg­nö­ve­lik. Esély­te­len 300 ezer Forint alatt meg­úsz­ni egy fűté­si sze­zont. Ez nem jó!

Saj­nos sokan van­nak, akik nem tud­nak finan­szí­roz­ni egy fűtés­rend­szer kor­sze­rű­sí­tést. Érde­mes azon­ban egy egyen­le­get készí­te­ni, készí­tet­ni. A meg­té­rü­lé­si időt ki lehet szá­mí­ta­ni a kor­sze­rű­sí­tést köve­tő, vár­ha­tó üze­mel­te­té­si költ­ség és a jelen­le­gi költ­ség különbözetéből.

Ma egy vegyes tüze­lé­sű kazán egy átla­gos csa­lá­di ház­ra szá­mol­va kb. 230 ezer Forint, plusz 40 ezer Forint a besze­re­lé­se. A rend­szer átöb­lí­té­se, sava­zá­sa plusz 40–100  ezer Forint. Egy modern kon­den­zá­ci­ós gáz­cir­kó 250 ezer Forint­tól indul. A cse­re, az enge­dé­lyek a sze­re­lés és az új kémény össze­sen kb 800–900 ezer forint. Igen, sok­ba kerül.

Ha azt vesszük figye­lem­be, hogy az új vegyes kazán 30 mázsa fával keve­seb­ből kifű­ti a házat 1 sze­zon­ra leve­tít­ve, illet­ve ha azt néz­zük, hogy a régi gáz­ka­zán 55–65 ezer Forin­tos havi üze­me­lé­se helyett 20–30 ezer Forint­ból biz­to­sít­ha­tó a csa­lád kel­le­mes hőér­ze­te, akkor azt már is meg lehet becsül­ni, hogy mennyit lehet spó­rol­ni a fűté­sen, illet­ve mennyi a meg­té­rü­lé­si idő.

Érde­mes tehát mér­le­gel­ni és meg­hoz­ni egy fáj­dal­mas dön­tést a fűtés­kor­sze­rű­sí­tés­sel kap­cso­lat­ban, hiszen a hideg hóna­pok­ban az első és leg­fon­to­sabb az ott­hon mele­ge, amely nem kell, hogy az összes anya­gi tar­ta­lé­kot feleméssze.