Mi az elképzelés?

Mielőtt elkezd­jük bön­gész­ni a hir­de­té­si olda­la­kat, gon­dol­juk végig, hogy milyen elvá­rá­sa­ink van­nak egy jövő­be­ni ott­hon­nal szem­ben, vala­mint a zava­ró ténye­ző­ket is tisz­táz­zuk le magunk­ban. Ha ezzel meg­va­gyunk, indul­hat a keres­gé­lés. Azon­ban érde­mes meg­em­lí­te­ni, hogy az elvá­rá­sa­ink legye­nek össz­hang­ban a lehe­tő­sé­ge­ink­kel, mert nagy meg­le­pe­tés érhet ben­nün­ket az első ház vagy lakás megtekintésénél.

Az álom­in­gat­lan keresése

Ha össze­állt az elmé­let, ültes­sük át a gya­kor­lat­ba. Fon­tos meg­em­lí­te­ni, hogy a meg­fe­le­lő ingat­lan meg­ta­lá­lá­sa idő­be telik. Ne essünk két­ség­be, ha a kere­sés hete­kig eltart. Néz­zünk meg több ingat­lant, hason­lít­suk össze az ár-érték ará­nyo­kat. Sok helyen túl­sá­go­san sokat kér­nek a házért, laká­sért. Ismert­jük meg az adott kör­nyék, loká­ció kíná­la­tá­val, ára­i­val, hiszen ez javunk­ra vál­hat egy későb­bi aján­lat­té­tel során.

Azon­ban, ha meg­tet­szett egy ingat­lan, ne csak akkor, hanem a nap másik sza­ká­ban is men­jünk el meg­néz­ni, beszél­ges­sünk a tulaj­do­nos­sal, akár a szom­szé­dok­kal is, mert az ilyen tár­sal­gá­sok során sok min­den­re fény derül­het. Érde­mes szak­em­ber segít­sé­gét kér­ni, egy szak­ér­tő pon­tos infor­má­ci­ót tud adni az adott ingat­lan állapotáról.

Ügy­véd

Meg­ta­lál­tuk az új ott­hont? Irány az ügy­véd! Egy ingat­lan vásár­lá­sa során több­ször is szük­sé­günk lesz a segít­sé­gé­re, szak­tu­dá­sá­ra, az ügy­véd jogo­sult utá­na­jár­ni az ira­tok hite­les­sé­gé­nek, és töb­bek között annak is, hogy eset­leg van‑e bár­mi­lyen tar­to­zás a házon. Erre ne saj­nál­juk se a pénzt, se az időt, ellen­ke­ző eset­ben akár egy átve­rés áldo­za­tai is lehe­tünk. Tehát, légy résen!

Aján­lat

Amennyi­ben tisz­tán lát­juk az ingat­lan jogi hely­ze­tét, tegyük egy aján­la­tot a tulaj­do­nos­nak. Tudas­suk vele, hogy mennyit sze­ret­nénk fizet­ni az ingat­la­nért. A rea­li­tá­sok tala­ján marad­va kihar­col­ha­tunk egy olyan árat, amely mind­két fél szá­má­ra elfo­gad­ha­tó lesz. Vásár­lá­si szán­dé­kunk meg­erő­sí­té­sé­re a tulaj­do­nos kér­het fog­la­lót. Nem elő­le­get! Nagyon fon­tos, hogy az elő­leg vissza­fi­ze­ten­dő a vevő szá­má­ra, ha vala­mi­lyen oknál fog­va még­is vissza­lép­ne. Az elő­leg iga­zán nem moti­vá­ló, ha bár­mely fél meg­gon­dol­ja magát, akkor vissza­áll min­den ere­de­ti álla­pot­ba. Ez az összeg álta­lá­ban vétel­ár 5 szá­za­lé­ka szo­kott lenni.

Szer­ző­dés­kö­tés és fizetés

A vétel­ár­ban tör­tént meg­egye­zést köve­tő­en az adás­vé­te­li szer­ző­dés alá­írá­sa követ­ke­zik. Ennek meg­írá­sát min­dig a vevő által fel­fo­ga­dott ügy­véd intézi.

Ha meg­tör­tént a szer­ző­dés alá­írá­sa, akkor már csak a fize­tés van hát­ra. Amennyi­ben hitel segít­sé­gé­vel vásá­rol­juk az ingat­lant, akkor elő­ször az önerőt és a töb­bi költ­sé­get szük­sé­ges kifi­zet­nünk, majd a fenn­ma­ra­dó össze­get a bank a folya­mat végén kifi­ze­ti, így mi a bank­nak fogunk tar­toz­ni, nem az ingat­lan eladó­já­nak. A tel­jes vétel­ár meg­fi­ze­té­sét köve­tő­en pedig bir­tok­ba lehet ven­ni az ingatlant.

Ne feled­jük! Legyen ház vagy lakás. Legyen új vagy hasz­nált. A meg­vá­sá­rolt ingat­lant mi fész­künk, mi tesszük ott­hon­ná. Azon­ban az ott­hon nem egy hely, az ott­hon egy érzés.