Egy nagyon fon­tos rész­le­tet nem sza­bad elfe­lej­te­ni ingat­lan eladás­kor! Az ener­ge­ti­kai tanú­sít­ván szin­te min­den szer­ző­dés fel­té­te­le. Aki mást állít, az nem veszi komo­lyan vagy nincs tisz­tá­ban a jogi követelményekkel.

Az ener­ge­ti­kai tanú­sít­vány­nak az cél­ja, hogy az épü­let ener­ge­ti­kai minő­sé­gét, ener­gia­ha­té­kony­sá­gát tanú­sít­sa. Az ingat­lant beso­rol­ja a jog­sza­bály­ban meg­ha­tá­ro­zott ener­ge­ti­kai osz­tá­lyok vala­me­lyi­ké­be. Ener­ge­ti­kai tanú­sít­ványt szak­irá­nyú vég­zett­sé­gű mér­nök vagy épí­tész kama­rai tag­ság­gal, jogo­sult­sá­gi vizs­gá­val ren­del­ke­ző sze­mély készíthet.

Az aláb­bi ese­tek­ben köte­le­ző az ener­ge­ti­kai tanúsítvány:

 • A tanú­sít­vány készí­té­se új épí­té­sű lakás vagy ház ese­tén köte­le­ző. Ebben az eset­ben az épít­te­tő­nek kell gon­dos­kod­nia erről. A tanú­sít­vány szem­pont­já­ból épü­let­nek szá­mít min­den olyan falak­kal ellá­tott, fedett épít­mény, amely­ben ener­gi­át hasz­nál­nak a bel­té­ri lég­ál­la­pot szabályozására.
 • A csa­lá­di ház vagy tár­sas­há­zi lakás eladá­sa­kor vagy bérbeadásakor.
 • Szin­tén köte­le­ző ener­ge­ti­kai tanú­sít­vánnyal ren­del­kez­nie a 250 m2, vagy ennél nagyobb hasz­nos alap­te­rü­le­tű ható­sá­gi ren­del­te­té­sű, álla­mi tulaj­do­nú köz­hasz­ná­la­tú épületnek.

Min­den új tulaj­don-átru­há­zás, bér­be­adás ese­tén új ener­ge­ti­kai tanú­sít­ványt kell csináltatni? 

Az elké­szí­tett ener­ge­ti­kai tanú­sít­vány 10 évig hatá­lyos. Ha e határ­időn belül újabb tulaj­don-átru­há­zás­ra, bér­be­adás­ra kerül sor, akkor fő sza­bály sze­rint nem kell új tanú­sít­ványt készíteni.

Az ener­ge­ti­kai tanú­sít­ványt a követ­ke­ző ese­tek­ben nem köte­le­ző elkészítetni:

 • Ha az ingat­lan tulaj­do­nos­tár­sai között kerül sor az tulajdonjog-átruházásra.
 • Nem szük­sé­ges tanú­sít­vány ingye­nes átru­há­zás­kor, aján­dé­ko­zás esetén.
 • Az önál­ló, más épü­let­hez nem csat­la­ko­zó, 50 m2-nél kisebb hasz­nos alap­te­rü­le­tű épü­let. Fon­tos, hogy e kivé­tel csak arra az eset­re vonat­ko­zik, ha maga az épü­let kisebb 50 m2-esnél. Ha tehát egy tár­sas­ház­ban talál­ha­tó 45 m2-es lakás adás­vé­te­lé­ről van szó, akkor köte­le­ző az ener­ge­ti­kai tanú­sít­vány, mivel maga az épü­let, a ház nagyobb 50 m2-nél.
 • Az éven­te 4 hónap­nál rövi­debb hasz­ná­lat­ra szánt lak­ha­tás és pihe­nés cél­já­ra hasz­nált épü­let­re, mint pél­dá­ul egy nyaraló.
 • A leg­fel­jebb 2 évi hasz­ná­lat­ra szánt fel­vo­nu­lá­si épü­let­re, fólia- vagy sátorszerkezetre.
 • Hit­éle­ti cél­ra hasz­nált épületre.
 • A nem lakás cél­já­ra hasz­nált ala­csony ener­gia­igé­nyű olyan mező­gaz­da­sá­gi épü­let­re, amely­ben a leve­gő hőmér­sék­le­te a fűté­si rend­szer üzem­ide­je alatt nem halad­ja meg a 12 °C‑ot, vagy 4 hónap­nál rövi­debb ide­ig kerül fűtés­re és két hónap­nál rövi­debb ide­ig kerül hűtésre.
 • Műhely­re vagy az ipa­ri terü­le­ten lévő épü­let­re, ha abban a tech­no­ló­gi­á­ból szár­ma­zó bel­ső hőnye­re­ség a ren­del­te­tés­sze­rű hasz­ná­lat idő­tar­ta­ma alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűté­si idény­ben több, mint húsz­szo­ros lég­cse­re szük­sé­ges, illet­ve ala­kul ki.

Leg­gyak­rab­ban adás­vé­tel ese­tén merül fel a kér­dés, hogy milyen aka­dályt jelent, ha az eladó nem adja át az ener­ge­ti­kai tanúsítványt.

A jog­sza­bály elő­ír­ja, hogy az adás­vé­te­li szer­ző­dés­nek és a bér­le­ti szer­ző­dés­nek tar­tal­maz­nia kell, hogy:

 • az ingat­lan­ra kötelező‑e tanú­sít­ványt készíteni,
 • a tanú­sít­vány azo­no­sí­tó kód­ját, (HET _ _ _ _ _ _)
 • a vevő/bérlő nyi­lat­ko­za­tát arról, hogy a tanú­sít­ványt átvette.

Azon túl, hogy jog­sza­bá­lyi köte­le­zett­ség írja elő az ener­ge­ti­kai tanú­sít­ványt, a szer­ző­dő felek­nek is érde­ke annak elkészítése.

 • A vevőnek/bérlőnek fon­tos tud­ni, hogy milyen ener­gia­ha­té­kony­sá­gú ingat­lant vásá­rol vagy bérel.
 • Az eladó is elke­rül­het egyes sza­va­tos­sá­gi vitá­kat, mivel az átadott tanú­sít­vány­ban fog­lalt ener­ge­ti­kai jel­lem­zők miatt a vevő már nehe­zen élhet sza­va­tos­sá­gi igénnyel.
 • A tanú­sít­vány­ban javas­la­tok van­nak az ener­ge­ti­kai haté­kony­ság javítására.

Egy meg­bíz­ha­tó és rugal­mas szak­em­ber, az ingat­lan mére­té­től füg­gő­en 15 és 25 ezer Forint közöt­ti áron vég­zi el a fel­mé­rést és a tanú­sít­ván elkészítését.