Kér­dé­sek — válaszok

Egy ingat­lan vásár­lá­sa sokunk éle­té­nek a leg­na­gyobb befek­te­té­se, ezért nem árt, ha körül­te­kin­tő­en járunk el. A vásár­lás után sok pénzt, időt, ener­gi­át áldo­zunk rá, míg olyan lesz, ami­lyen­re való­ban vágyunk. A vásár­lás előt­ti idő­szak ideg­té­pő, és bár sok min­dent meg­tud­ha­tunk az ingat­lan­ról már azelőtt, hogy pénzt adnánk érte, egy kis ext­ra nyo­mo­zó­mun­ka plusz nyu­gal­mat jelent­het az eset­le­ges vásárláskor.

Az eladó­val, az eladó kép­vi­se­lő­jé­vel foly­ta­tott beszél­ge­tés és a nyil­ván­tar­tá­sok átte­kin­té­se segí­te­nek a jó dön­tés meg­ho­za­ta­lá­ban. A leg­fon­to­sabb kér­dé­sek követ­kez­nek, melye­ket min­den­képp kér­dez­zünk meg az eladótól.

Miért adja el az ingatlant?

Sok oka lehet annak, hogy az embe­rek elköl­töz­nek és elad­nak egy ingat­lant. Mun­ka­hely­vál­tás, a kisebb vagy nagyobb ház­ba való köl­tö­zés, eset­leg egy fon­tos élet­ese­mény, mint házas­ság­kö­tés, gyer­mek szü­le­té­se, házas­társ halá­la, nyug­díj­ba vonu­lás, válás. Nem fogunk őszin­te választ kap­ni arra a kér­dés­re, hogy az eladó miért köl­tö­zik, de a kér­dés fel­té­te­le segít­het meg­ha­tá­roz­ni, mennyi lehe­tő­ség van az ár csök­ken­té­sé­re. Pél­dá­ul köl­tö­zés oká­tól füg­gő­en az eladó haj­lan­dó lehet elfo­gad­ni egy ala­cso­nyabb aján­la­tot, ha ez azt jelen­ti, hogy gyor­sab­ban tud tovább lépni.

Mió­ta hir­de­ti az ingatlant?

Fon­tos! Az egyik elsőd­le­ges oka, ha egy ingat­lan hosszú ide­ig a pia­con marad, az az, hogy túl­sá­go­san magas áron kezd­ték érté­ke­sí­te­ni. Ez a téves ára­zás gyak­ran nagyon rossz stra­té­gia. Minél hosszabb ide­ig marad egy ingat­lan a pia­con, annál nehe­zebb lesz elad­ni, mivel  „elavult­tá” válik, és a vásár­lók úgy vélik, hogy vala­mi ter­mé­sze­té­ből adó­dó­an nincs rend­ben az ingat­lan­nal, hiszen „egyéb­ként már gaz­dá­ra talált vol­na, igaz?”. Ha az ingat­lan már hosszú ide­je a pia­con van, akkor az eladó jel­lem­ző­en jobb esé­lyek­kel haj­lan­dó tár­gyal­ni az árról.

Mit tar­tal­maz az eladá­si ár?

Bár­mi, amely állan­dó része az ingat­lan­nak (pél­dá­ul csap­te­le­pek, beépí­tett szek­ré­nyek és kony­ha­bú­tor, redő­nyök, lám­pa­tes­tek) álta­lá­ban bele­tar­toz­nak az eladá­si árba. Időn­ként a jogi meg­ha­tá­ro­zá­sok dön­tik el, hogy mit tar­tal­maz a vétel­ár, és mit nem. Ha két­sé­ge­ink van­nak, a csa­ló­dás elke­rü­lé­se érde­ké­ben kér­dez­zük meg, mi sze­re­pel az eladá­si árban, és kér­jünk erről vala­mi­lyen írá­sos doku­men­tá­ci­ót is. Nagyon figyel­jünk olyan tár­gyak­ra, mint ház­tar­tá­si készü­lé­kek, beépí­tett fel­sze­re­lé­sek vagy bár­mi más, ami miatt ide­ge­sek len­nénk, ha nél­kü­lük ven­nénk bir­tok­ba az ingatlant.

Fon­tossokan a vilá­gí­tó­tes­tet a ház részé­nek tekin­tik, és ha az eladó még­is elvin­né a tár­gyat – mert pél­dá­ul egy drá­ga és érté­kes csil­lár­ról van szó –, akkor leg­alább egy alap­ve­tő sze­rel­vényt kell helyet­te hagynia.

Milyen a kör­nyék, van‑e prob­lé­más szom­széd, stb?

Egy ingat­lant min­den szem­pont­ból meg­ha­tá­roz a kör­nye­ze­te, így vásár­lás előtt érde­mes fel­mér­ni a tere­pet, érdek­lőd­ni attól, aki min­den való­szí­nű­ség sze­rint isme­ri a hely árny­ol­da­lát is. A kör­nyé­ket bár­mi­lyen kel­le­met­len­ség befo­lyá­sol­hat­ja, ide­ért­ve az erős autó­for­gal­mat az utcán, a for­gal­mi dugó­kat, a zajt, köz­biz­ton­sá­got, zava­ró sza­go­kat, hul­la­dé­kot, rossz kar­ban­tar­tást, erős fénye­ket és a töb­bi. Való­szí­nű­leg nem kapunk külö­nö­seb­ben rész­le­tes választ, jó ötlet, ha leg­alább meg­pró­bál­juk meg­is­mer­ni a prob­lé­má­kat, mielőtt meg­vá­sá­rol­juk az ingatlant.

Mi tet­szett a leg­job­ban az eladó­nak az ingat­lan­ban és a környékben?

Ezt a kér­dést fel­te­het­jük az eladó­nak még akkor is, ha nagyon sze­mé­lyes­nek tűnik. De a válasz meg­könnyít­he­ti, hogy sokat meg­tud­junk az ingat­lan­ról, a kör­nyék­ről és a közös­ség­ről. Lehet, hogy meg­tu­dunk vala­mi pozi­tí­vat, ame­lyet egyéb­ként nem is ismer­tünk vol­na meg – hall­ha­tunk a szo­ros közös­ség­ről, a dél­utá­ni nap­sü­tés­ről a nap­pa­li abla­ka­in át, az ala­csony fűté­si költ­sé­gek­ről vagy a vad­vi­rá­gok­ról, ame­lyek nyá­ron a „ház mögöt­ti dom­bon” nőnek.

Voltak‑e prob­lé­mák az ingat­lan­nal korábban?

Az eladó­nak álta­lá­ban tájé­koz­tat­ni kell a vevőt az ingat­lan jelen­le­gi prob­lé­má­i­ról, ám nem kell elmon­da­ni a koráb­ban kija­ví­tott prob­lé­má­kat. Viszont a vevő­nek érde­ké­ben áll tud­ni, mi az, ami már elrom­lott, mert egy koráb­bi hiba későb­bi gon­dok­hoz is vezet­het. Lehet, hogy pél­dá­ul egy szi­vár­gó tetőt meg­ja­ví­tot­tak – de mi tör­tént a tető­tér­be jutott víz­zel? Az is hasz­nos, ha meg­tud­juk, ki végez­te a mun­kát, ha a jövő­ben hason­ló prob­lé­ma merül­ne fel.

Mennyi idős az épület?

Kér­dez­zük meg az ingat­lan kulcs­fon­tos­sá­gú része­i­nek élet­ko­rát és álla­po­tát, így fel­ké­szül­he­tünk a javí­tá­si, fel­újí­tá­si költ­sé­gek­re, ame­lyek­kel eset­leg szem­be kell néz­nünk. Fon­tos, hogy kér­dez­zünk a fűté­si és hűté­si rend­sze­rek­ről, készü­lé­kek­ről, víz­me­le­gí­tő­ről, víz­ve­ze­ték és elekt­ro­mos rend­sze­rek­ről is!

Voltak‑e nagyobb javí­tá­sok és felújítások?

A rossz fel­újí­tás, a régi víz­ve­ze­ték és a köze­pes minő­sé­gű épít­ke­zés pénz­ügyi és érzel­mi szem­pont­ból egy­aránt költ­sé­ge­ket okoz­hat. Fon­tos meg­kér­dez­ni, hogy történt‑e jelen­tős javí­tás és fel­újí­tás az épü­let­ben, és ki csi­nál­ta eze­ket? Ellen­őriz­zük, hogy az eladó rendelkezik‑e az épí­té­si, kor­sze­rű­sí­té­si doku­men­tá­ci­ó­val. Az ilye­nek maguk­ban fog­lal­ják a szer­ke­ze­ti kiegé­szí­té­se­ket, az új tető fel­sze­re­lé­sét, az elekt­ro­mos alj­za­tok helyét/áthelyezését, a víz­ve­ze­té­kek és sze­rel­vé­nyek helyét/áthelyezését, vala­mint a fűté­si rend­szer telepítését/cseréjét. Ha az eladó­nak nincs épí­té­si doku­men­tá­ci­ó­ja (talán a mun­kát egy koráb­bi tulaj­do­nos végez­te) és vala­mi­ért fon­tos­nak tart­juk meg­is­mer­ni az ada­to­kat, akkor ellen­őriz­zük a helyi épí­té­si osz­tá­lyon a papírokat.

A hir­de­té­sek sok rész­le­tet tar­tal­maz­nak egy ingat­lan­ról, de az eladó­val foly­ta­tott beszél­ge­tés segít­het meg­tud­ni még több nagyon fon­tos rész­le­tet. Ha nehe­zen lehet kap­cso­lat­ba lép­ni az eladó­val, pró­bál­juk meg meg­tud­ni ezek­re a kér­dé­sek­re a vála­szo­kat az ingat­lan­köz­ve­tí­tőn keresz­tül – ne spó­rol­junk ezzel a beszél­ge­tés­sel időt, mert sok későb­bi gond­tól óvhat­nak meg ben­nün­ket a válaszok!