A gaz­da­ság­nak van­nak olyan terü­le­tei, melyek a két fél köl­csö­nös bizal­mán ala­pu­ló üzlet­ről szól. Régen elég volt az adott szó és egy kéz­fo­gás, de ma a bizal­mat már írás­sal kell meg­erő­sí­te­ni. Nincs ebben sem­mi kivet­ni­va­ló, ha mind két fél szá­má­ra elő­nyös az írott szó. Ha úgy hoz­za az élet, nem kell meg­ijed­ni attól, ha egy szer­ző­dést kíván az üzlet. Gon­do­san átol­vas­va, értel­mez­ve, akár kül­ső segít­ség­gel is elő­nyös lehet min­den­ki­nek a közös munka.

Az eladó ingat­la­no­kat ma már az inter­ne­ten kere­si min­den érdek­lő­dő. A mun­ka­he­lyén vagy ott­hon ülve gör­ge­ti az ege­ret a meg­fe­le­lő­re vadász­va. Az ingat­lan­köz­ve­tí­tő cégek komoly össze­ge­ket áldoz­nak arra, hogy a világ­há­lón keresz­tül min­den érin­tett­hez elju­tas­sa a „ter­mé­ke­it”, neve­ze­te­sen az eladás­ra szánt ingat­la­no­kat. Az ingye­nes felü­le­tek nem min­den eset­ben hoz­zák a vár­va várt ered­ményt. Továb­bá egy jó ingat­la­nos poten­ci­á­lis vevők­kel kirán­dul, és nem mutat­ja az eladás­ra szánt házat vagy lakást boldog-boldogtalannak.

Tekint­sük át az ingat­lan­köz­ve­tí­tői szer­ző­dé­se­ket és értelmezzük.

Egy köz­ve­tí­tő iro­da egy szol­gál­ta­tást nyújt, mely­be sok-sok pénzt bele­öl elő­re és csak utó­lag, egy eladás­kor jut a bevé­te­lé­hez. Ezért szük­sé­ges a szer­ző­dés. Érde­mes komo­lyan ven­ni a szer­ző­dést, mert a nem tel­je­sí­tett köte­les­sé­gek bíró­sá­gi úton érvé­nye­sít­he­tők. Tehát vegyük sorra:

Álta­lá­nos szerződés:

Az adott ingat­lant érté­ke­sít­he­ti ön és bár­mely ingat­lan­iro­da. Ha ön adja el az ingat­lant, akkor nem kell siker­dí­jat fizet­nie, de köte­les jelez­ni azok felé az eladás tényét, akik fog­lal­koz­nak még az ingat­lan­nal. Amennyi­ben vala­me­lyik köz­ve­tí­tőn keresz­tül tör­té­nik az érté­ke­sí­tés, akkor annak, de csak­is annak jár a siker­díj. Arra figyel­jen szer­ző­dés­kö­tés­kor, az a tény fel legyen tün­tet­ve a szer­ző­dés­ben, hogy az iro­da NE tart­son igényt a siker­díj­ra, ha NEM raj­tuk keresz­tül tör­tént az eladás. Kér­je az ingat­la­nos kol­lé­gát, mutas­sa meg, hol sze­re­pel ez a szerződésben.

Kiemelt vagy fél­ki­zá­ró­la­gos szerződés:

Csak ön és csak a meg­bí­zott iro­da fog­lal­koz­hat az eladás­sal, ez csak egy erős, köl­csö­nös szim­pá­tia alap­ján tör­tén­jen, és ne hagy­ja magát befo­lyá­sol­ni a szá­za­lék­csök­ken­tés­sel.  Az érté­ke­sí­tés­be nem von­ha­tó be továb­bi köz­ve­tí­tő­cég. Nagyon figyel­jen oda a szer­ző­dés­nél arra, hogy ha még­is ön adja el az ingat­lant, akkor NE legyen fize­té­si köte­les­sé­ge az iro­da felé. Kér­je az ingat­la­nos kol­lé­gát, mutas­sa meg, hol sze­re­pel ez a szerződésben.

Exk­lu­zív vagy kizá­ró­la­gos szerződés:

Nos, ez egy igen érde­kes opció. Ebben az eset­ben tel­je­sen mind­egy milyen úton kerül eladás­ra az ingat­lan, fizet­ni kell a szá­za­lé­kot a szer­ző­dött iro­dá­nak. Amennyi­ben ön kül­föl­dön él, vagy az ország másik felén és azt mond­ja, hogy nem akar ezzel fog­lal­koz­ni és csak akkor szól­ja­nak, ha a pénzt kell szá­mol­ni, akkor ez is egy meg­ol­dás lehet. Egyéb­ként SOHA, SEMMILYEN körül­mény között ne írjon alá egy ilyen szer­ző­dést, és kife­je­zet­ten kér­je az ingat­la­nos kol­lé­gát, mutas­sa meg, hogy hol sze­re­pel az ön által kért szer­ző­dé­si for­ma leírá­sa az apró betűk között.

Saj­nos talál­koz­tam olyan­nal, ahol a szer­ző­dés­ben sem­mi­lyen opció nem sze­re­pelt, egész egy­sze­rű­en oda­dug­ták az ember orra alá azt a nyom­tat­ványt, ami­nek alá­írá­sá­val az ille­tő hosszú idő­re elkö­te­lez­te magát egy bizo­nyos cég felé és akkor is fizet­het, ha saját maga adja el az ingat­lant. A szer­ző­dést figyel­me­sen olvas­suk át.

Ter­mé­sze­te­sen ezen a 3 fon­tos dol­gon kívül még tar­tal­maz­hat egy szer­ző­dés több pon­tot is, melye­ket figyel­mes olva­sás után ismer­het meg. Rá kell szán­ni az időt és nem csak felü­le­te­sen átolvasgatni.

Ami a szá­za­lék mér­té­két ille­ti, gon­dol­kod­ja­nak egy kicsit, mielőtt alá­ír­nak egy hang­za­tos, szim­pa­ti­kus pár­be­széd után egy 5 % + Áfa kiemelt, vagy exk­lu­zív szer­ző­dést. Elné­zést kérek, de aki ilyet alá­ír, az nem normális.

Vala­mint az idő­kor­lát is nagyon lénye­ges. A szer­ző­dé­se­ket lehet hatá­ro­zott idő­re köt­ni. Ebben az eset­ben 3–4 hónap­nál tovább ne kös­se le magát. Ha nincs meg­elé­ged­ve a szol­gál­ta­tás­sal, akkor nem szük­sé­ges önnek tovább együtt­mű­köd­ni a másik fél­lel. A hatá­ro­zat­lan ide­jű, álta­lá­nos szer­ző­dé­se­ket álta­lá­ban követ­kez­mény nél­kül fel lehet mon­da­ni, ha ez egy apró betűs rész nem cáfolja.

Egy szer­ző­dés alá­írá­sa­kor nem sza­bad a jóhi­sze­mű­ség­re hagyat­koz­ni. Én talál­koz­tam olyan ember­rel, akit az uno­ka­test­vé­re veze­tett meg. Mon­da­nom sem kell, ott véget ért a roko­ni kap­cso­lat 250 ezer forint miatt. Saj­nos sok olyan egyén pró­bál­ko­zik a pia­con, aki kife­je­zet­ten a meg­ká­ro­sí­tás­ra for­dít­ja ener­gi­á­it, ezek nem ingat­lan­köz­ve­tí­tők, hanem CSALÓK. Csa­lók pedig ott tűn­nek fel, ahol az embe­rek jóhi­sze­mű­sé­ge fel­fe­dez­he­tő, legyen az egy ingat­lan­el­adás, ter­mék­vá­sár, vagy bár­mely más gaz­da­sá­gi terü­let. Saj­nos az idő­sebb kor­osz­tály a leg­jobb cél­pont a csa­lók számára.

Miu­tán tisz­táz­tuk a szer­ző­dé­si min­ták leg­fon­to­sabb részét, már nyu­god­tan és hatá­ro­zot­tan tár­gyal­hat az iro­dá­val és pro­fi módon kezel­he­ti a szer­ző­dés moz­za­na­ta­it.  Amennyi­ben kér­dé­se van adott témá­ban, kér­je az ingat­la­nost, mutas­sa meg a szer­ző­dés arra vonat­ko­zó pont­ját. Biz­to­sít­ha­tom, hogy egy kivá­ló mun­kát vég­ző cég ad a jó híré­re és bizo­nyo­san elé­ge­dett lesz az együtt­mű­kö­dés után.