Itt van az Ősz, itt van újra…

Eljött, ami­nek el kel­lett jön­nie, las­san de biz­to­san elkez­dő­dik a fűté­si sze­zon. A gáz­ké­szü­lé­kek és a vegyes tüze­lé­sű kazá­nok újra beüze­me­lé­se, átvizs­gá­lá­sa elen­ged­he­tet­len műsza­ki és biz­ton­sá­gi szem­pont­ból is. Ha csak egy kis két­sé­günk is van a beüze­me­lés miként­jé­vel kap­cso­lat­ban, bíz­zuk szak­em­ber­re ezt a fel­ada­tot. A hideg bekö­szön­té­vel ugrás­sze­rű­en meg­nő a gáz­ké­szü­lék-sze­re­lők dol­ga, nem biz­tos, hogy a tele­fon­hí­vás után azon­nal ki tud­nak jön­ni. Szin­te min­den­ki egy­szer­re kap a fejé­hez, a kon­vek­tor vala­mi­ért nem akar begyul­lad­ni, és a cir­kó is most kezd el aka­doz­ni, és per­sze az összes sze­re­lő fog­lalt hosszú hetek­re elő­re. A kar­ban­tar­tá­si idő­szak már Szep­tem­ber ele­jén elin­dul, az elő­re­lá­tók már ekkor hív­ják a szerelőt.

A gáz­ké­szü­lé­ket az üze­mel­te­té­si uta­sí­tás elő­írá­sai sze­rint kell üze­mel­tet­ni. Az üzem­be helye­zést meg­elő­ző­en ellen­őriz­ni kell a készü­lék gáz- és víz­ol­da­li tömí­tett­sé­gét. Az indí­tás előtt ellen­őriz­ni kell, hogy a készü­lék­nek nincs‑e olyan vizu­á­li­san fel­fe­dez­he­tő hibá­ja, ami az üze­mel­tet­he­tő­sé­get kizár­ja. Kémény­be kötött készü­lé­kek­nél ellen­őriz­ni kell a kémény ren­del­te­tés­sze­rű műkö­dé­sét. A készü­lé­ket bein­dít­va kb. 2–3 perc múl­va a jól műkö­dő kémény­nél az áram­lás még meleg idő­ben is meg­in­dul. A huzat hiá­nyát a láng­kép mutat­ja. A fűté­si rend­szer lég­te­le­ní­té­sé­nél fon­tos, hogy a radi­á­to­rok előt­ti elzá­ró illet­ve sza­bá­lyo­zó­sze­le­pek nyi­tott álla­pot­ban legye­nek, így biz­to­sít­va a leve­gő távo­zá­sát a lég­te­le­ní­té­si pon­tok felé. A régeb­bi épí­té­sű ott­ho­nok­ban a gáz­kon­vek­tor az egyik leg­gya­ko­ribb fűté­si meg­ol­dás, így ősz folya­mán ezzel is sok dol­gunk akad. Alap­sza­bály, ha a bekap­cso­lás­nál lob­ba­nás­sze­rű hang­gal kezd működ­ni a kon­vek­tor, akkor min­den­kép­pen hív­junk sze­re­lőt. Egy éves kar­ban­tar­tás cir­kó­nál és kon­vek­tor­nál átla­go­san tíz­ezer forint­ba kerül, ez – sze­zon előtt – olcsóbb is lehet. A moder­nebb cir­kó­rend­sze­rek­nél ez a tizen­öt­ezer forin­tot is elér­he­ti. Fon­tos meg­je­gyez­ni, hogy egy meg­elő­ző kar­ban­tar­tás­sal, akár tíz szá­za­lé­kot is spó­rol­ha­tunk a gázszámlán.

Egy szak­sze­rű­en meg­ter­ve­zett és kivi­te­le­zett vegyes tüze­lé­sű fűté­si rend­szer külö­nö­sebb kar­ban­tar­tá­si fel­ada­to­kat nem igé­nyel, viszont a kazán rend­sze­res tisz­tí­tá­sá­ról a maxi­má­lis hőhasz­no­sí­tás és a kazán élet­tar­ta­má­nak meg­hosszab­bí­tá­sa érde­ké­ben gon­dos­kod­ni kell. For­dít­son foko­zott figyel­met a csa­pok és sze­le­pek állá­sá­ra. Tra­gi­kus bal­eset oko­zó­ja lehet egy véletlenül
zár­va hagyott csap a fűté­si rend­szer­ben. Ha szük­sé­ges, a kémény és a füst­csö­vek kor­mo­lá­sát is végez­zük, végez­tes­sük el. Ellen­őriz­zük, hogy a rend­szer az elő­írt mér­té­kig fel legyen tölt­ve vízzel.
Por­ta­la­nít­suk a hőáta­dó felü­le­te­ket, csö­ve­ket, fűtő­tes­te­ket, radi­á­to­ro­kat, ezzel is csök­kent­ve az adott fűtött helyi­ség­ben tar­tóz­ko­dók szer­ve­ze­tét érő por­ter­he­lés kon­cent­rá­ci­ó­ját. Ellen­őriz­zük, hogy az égés­tér salak­men­tes legyen, az ajtók és szel­lő­ző­nyí­lá­sok meg­fe­le­lő­en működ­je­nek, a leve­gő útját tegyük sza­bad­dá, és a fűtő­esz­köz kör­nye­ze­té­nek meg­tisz­tí­tá­sa vala­mint meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge is elen­ged­he­tet­len kri­té­ri­um. A tüze­lőt, ha lehet, még a tavasszal sze­rez­zük be, hogy ki tud­jon szá­rad­ni. 20%-nál nagyobb, rela­tív víz­tar­tal­mú fával ne tüzel­jünk, mert több kárt csi­ná­lunk, mint hasz­not. Az égés­ter­mék és a víz­gőz keve­ré­ke (kát­rány) eltö­mí­ti a füst kiáram­lá­sát biz­to­sí­tó jára­to­kat, illet­ve ha lehűl ez a keve­rék, lera­kó­dik a kémény bel­ső falá­ra, amely viszont be is tud gyul­lad­ni. Ilyen­kor kelet­ke­zik a kéménytűz.

Vág­junk bele tuda­to­san az Ősz­be és a Tél­be, hiszen ezek­nek az évsza­kok­nak is meg van a maga bája és gyö­nyö­rű­sé­ge, ne ront­sa el a cso­dá­ját a fűtés­rend­szer elha­nya­go­lá­sá­nak következménye.