Egy ingat­lan jogi hely­ze­tét a föld­hi­va­ta­li nyil­ván­tar­tás­ban talál­juk meg. A tulaj­do­ni lap leké­ré­sé­vel nem csak az aktu­á­lis álla­pot ismer­he­tő meg, de évek­re vissza­me­nő­leg is infor­má­ci­ót sze­rez­he­tünk. Tulaj­do­ni lapot lekér­he­tünk ügy­fél­ka­pun keresz­tül vala­mint a föld­hi­va­tal­ban, sze­mé­lye­sen is bete­kint­he­tünk az ingat­lan ada­ta­i­ba. A tulaj­do­ni lapon sze­re­pel az ingat­lan hely­raj­zi szá­ma, mére­te, telek mére­te. Továb­bá a tulaj­do­ni viszo­nyok ismer­he­tők meg: ‑Tulaj­do­nos, ‑osz­tat­lan közös tulaj­don, ‑haszon­él­ve­ző, ‑özve­gyi jog, stb. A tulaj­do­ni lap 3. része a ter­hek bejegy­zé­sét mutat­ja meg. Jel­zá­log­jog, elide­ge­ní­té­si és ter­he­lé­si tila­lom, per­in­dí­tás, vég­re­haj­tás, stb….

Érde­mes ellen­őriz­ni a saját ingat­lan tulaj­do­ni lap­ját, okoz­hat meg­le­pe­tést egy teher meg­lé­te, annak elle­né­re, hogy az, tudo­má­sunk sze­rint rég ren­dez­ve lett. Ha a bejegy­zett ter­hek töröl­he­tők, a jogo­sult min­den eset­ben kiad egy tör­lé­si enge­délyt, papír ala­pon vagy egye­ne­sen kül­di az ille­té­kes föld­hi­va­tal­ba elekt­ro­ni­kus úton. Nem sza­bad arra szá­mí­ta­ni, hogy ezek auto­ma­ti­ku­san tör­lőd­nek. Az ese­tek több­sé­gé­ben nekünk kell elmen­ni a hiva­tal­ba és egy ingat­lan nyil­ván­tar­tá­si kére­lem­mel kér­ni az aktu­á­lis bejegy­zés tör­lé­sét 6.600 Forint bejegy­zé­si ille­ték befi­ze­té­sé­vel együtt. Sok ingat­lan tar­tal­maz­za a régi szoc­pol bejegy­zést, amely ugyan lejár 10 év eltel­té­vel, de nem tör­lő­dik a tulaj­do­ni lap­ról. Ezt nekünk kell kér­vé­nyez­ni a Magyar állam­kincs­tár­nál. A hite­lek lejár­ta­kor a pénz­in­té­ze­tek kikül­de­nek egy nagy halom papírt, ben­ne a tör­lé­si enge­déllyel. Ezt is saját magunk­nak kell elren­dez­ni, hogy a bejegy­zés leke­rül­jön a tulaj­do­ni lapunk­ról. Volt vég­re­haj­tás az ingat­la­non, de már rég ki lett fizet­ve az adós­ság? A vég­re­haj­tó iro­da elkül­di elekt­ro­ni­kus úton a föld­hi­va­tal­ba a tör­lé­si enge­délyt, azon­ban nekünk kell elmen­ni és befi­zet­ni az ille­té­ket a tör­lés érdekében.

Tér­kép­szel­vény! Meg­mu­tat­ja a telek határt, a terü­le­ten lévő épü­le­tek elhe­lyez­ke­dé­sét, for­má­ját. A föld­hi­va­tal GPS koor­di­ná­ták­kal, ren­del­ke­zik, igény ese­tén, térí­tés elle­né­ben a föld­hi­va­ta­li álla­pot­nak meg­fe­le­lő­en ki lehet méret­ni a hatá­ro­kat, épü­le­te­ket. Az ese­tek 90 %-ában a tér­kép­szel­vé­nyen lát­ha­tó raj­zok­tól eltér a való­ság. Le lehet élni egy egész éle­tet úgy, hogy ez nem okoz gon­dot sen­ki­nek, azon­ban az ingat­lan érté­ke­sí­té­sé­nél okoz­hat némi fej­fá­jást és meg­ter­hel­he­ti a költ­ség­ve­té­sün­ket a terü­let és épü­le­te­i­nek jog­tisz­tá­vá tétele.

Az ingat­lan tulaj­do­ni lap­já­nak ren­de­zé­se olyan, mint a szek­rény­ben a ruhák vagy a tányé­rok. A ren­de­zett dol­gok meg­nyug­vást adnak. Vegyük a fárad­sá­got és ellen­őriz­zük le a saját ingat­la­nun­kat. Jó az, ha a leg­na­gyobb kin­csünk biz­ton­ság­ban van és jogi­lag is rend­ben van.