2021-től ille­ték­men­tes a CSOK-kal tör­té­nő lakásvásárlás!

Janu­ár 1‑től ille­ték­men­tes­ség lesz érvény­ben CSOK igény­be véte­lé­vel tör­té­nő lakás­vá­sár­lá­sok ese­tén. A ked­vez­mény nem­csak az új épí­té­sű lakást vásár­lók szá­má­ra lesz elér­he­tő. Az ille­ték­men­tes­ség­gel a hasz­nált lakást vásár­lók is élhetnek.

Az újabb ked­vez­mé­nyek alap­ján 2021-től tovább bővül az ott­hon­te­rem­té­si támo­ga­tá­sok köre: aki új vagy hasz­nált lakást vásá­rol csa­lá­di ott­hon­te­rem­té­si ked­vez­mény (CSOK) igény­be­vé­te­lé­vel, annak nem kelet­ke­zik vissz­ter­hes vagyon­át­ru­há­zá­si ille­ték­fi­ze­té­si kötelezettsége.

Kik lehet­nek jogo­sul­tak illetékmentességre?

Az ille­ték­men­tes­sé­get a 2021. janu­ár 1‑jét köve­tő­en kelt adás­vé­te­li szer­ző­dés alap­ján meg­vá­sá­rolt ingat­la­nok­ra vonat­ko­zó vagyon­szer­zé­si ügyek­ben kell alkalmazni.

A koráb­ban kötött adás­vé­te­li szer­ző­dé­sek­re az akkor hatá­lyos ren­del­ke­zés alkal­ma­zan­dó. Tehát azon lakás­vá­sár­lá­sok ese­té­ben, melyek adás­vé­te­li szer­ző­dé­se 2021. janu­ár 1. előtt kelt, még a 2020-ban érvé­nyes vissz­ter­hes vagyon­át­ru­há­zá­si ille­ték fizetendő.

Gyer­me­ket neve­lő házas­pá­rok, élet­tár­sak, egye­dül­ál­ló szü­lők!

For­gal­mi érték­től füg­get­le­nül, min­den lakás­vá­sár­ló szá­má­ra, aki a vétel­ár kiegyen­lí­té­sé­hez CSOK-ot igé­nyel, ille­ték­men­tes lesz a vásár­lás. CSOK-ra gyer­me­ket neve­lő házas­pá­rok, élet­tár­sak és egye­dül­ál­ló szü­lők egy­aránt jogo­sul­tak lehet­nek. Az ille­ték­men­tes­ség tehát az egy­szü­lős csa­lá­dok­ra is vonatkozik.

Gyer­me­ket vál­la­ló házastársak!

A CSOK nem­csak meg­lé­vő, de vál­lalt gyer­mek után is igé­nyel­he­tő. Azok a házas­pá­rok, akik vál­lalt gyer­mek után igény­lik a CSOK-ot, szin­tén része­sül­het­nek az illetékmentességben!

Itt meg kell jegyez­ni, hogy vál­lalt gyer­mek után CSOK kizá­ró­lag házas­tár­si kap­cso­lat­ban igé­nyel­he­tő akkor, ha a házas­tár­sak leg­alább egyi­ke nem töl­töt­te be a 40. élet­évét a támo­ga­tá­si kére­lem benyúj­tá­sa­kor. Élet­tár­sak nem igé­nyel­het­nek tehát meg­elő­le­ge­zett csa­lá­di ott­hon­te­rem­té­si ked­vez­ményt, így ille­ték­men­tes­sé­get sem kap­hat­nak, ha még nincs gyer­me­kük, kivé­ve, ha a baba már úton van. A mag­zat ugyan­is a betöl­tött 12. váran­dós­sá­gi hét­től meg­lé­vő gyer­mek­nek szá­mít. Így azok­nak az élet­tár­sak­nak, aki­nek ugyan még nem szü­le­tett meg a gyer­me­kük, de a mag­zat már betöl­töt­te a 12. hetet, jár a CSOK és ezzel együtt az ille­ték­men­tes­ség is.

Mi lesz az ille­ték­men­tes­ség­gel, ha a vál­lalt gyer­mek nem szü­le­tik meg?

Amennyi­ben a lakás­vá­sár­ló kizá­ró­lag vál­lalt gyer­mek után sze­rez jogo­sult­sá­got az ille­ték­men­tes­ség­re, ám a gyer­mek vagy gyer­me­kek egyi­ke sem szü­le­tik meg és emi­att a támo­ga­tást vissza kell fizet­ni, úgy elve­szik az ille­ték­men­tes­ség­re szer­zett jogo­sult­ság. Ugyan­ez a hely­zet áll fenn akkor is, ha a fia­tal házas­pár a támo­ga­tást a gyer­mek­vál­la­lá­si határ­idő letel­te előtt önkén­te­sen vagy egyéb okból kifo­lyó­lag (pél­dá­ul: válás) azt visszafizeti.

Ekkor a NAV intéz­ke­dik a vissz­ter­hes vagyon­szer­zé­si ille­ték kisza­bá­sa iránt, ekkor már a men­tes­sé­gi sza­bály figyel­men kívül hagyá­sá­val. Ilyen eset­ben az adó­ha­tó­ság az ille­ték­kö­te­le­zett­ség kelet­ke­zé­se­kor fenn­ál­ló for­gal­mi érté­ket tekin­ti az ille­ték alap­já­nak. Az ille­ték szin­tén az ille­ték­kö­te­le­zett­ség kelet­ke­zé­se nap­ján hatá­lyos ille­ték­mér­ték­kel kerül kiszámításra.

Mely eset­ben nem kell utó­lag meg­fi­zet­ni az illetéket?

Amennyi­ben a támo­ga­tott sze­mély egész­ség­ügyi ok miatt nem tud­ja tel­je­sí­te­ni a gyer­mek­vál­la­lást, vagy­is a ked­vez­mény­ben része­sü­lő egész­sé­gi álla­po­ta miatt hiú­sul meg a gyer­mek­vál­la­lás, akkor nem kell meg­fi­zet­ni utó­lag sem az illetéket.

Továb­bi vál­to­zá­sok az illetékben!

Az új, ille­ték­men­tes­ség­re vonat­ko­zó ked­vez­ménnyel együtt hatá­lyát veszí­ti az a ren­del­ke­zés, misze­rint lakás­vá­sár­lás­hoz igény­be vett álla­mi támo­ga­tás – CSOK – össze­gé­vel csök­kent­he­tő az ille­ték alap­ja. Ez a sza­bály a 2021-től kötött adás­vé­te­lek ese­tén már nem alkalmazható.

Ezzel együtt az új lakás­vá­sár­lás­hoz kap­cso­ló­dó men­tes­ség érték­ha­tá­rát sem növe­li a 2021. janu­ár else­jé­től meg­kö­tött adás­vé­te­li szer­ző­dé­sek ese­tén a lakás­vá­sár­lás­hoz igény­be vett álla­mi támo­ga­tás összege.

Mennyit taka­rít­hat meg, aki jövő­re köt adás­vé­te­li szerződést?

Egy 30 mil­lió forin­tos hasz­nált lakás ese­té­ben az ille­ték – a jelen­le­gi 4%-os mér­ték alap­ján – 1,2 mil­lió forint. Aki 2021-ben köt adás­vé­te­li szer­ző­dést, az 30 mil­li­ós ingat­lan ese­tén 1,2 mil­lió forin­tot spó­rol­hat meg azzal, hogy nem kell ille­té­ket fizet­nie. Egy 50 mil­lió forin­tos lakás ese­tén pedig az ille­ték­men­tes­ség­nek köszön­he­tő­en 2 mil­lió forint marad a zsebünkben.

                                                                                              (forrás:hitelnet)