Üdvöz­löm!

Kecs­kés Zol­tán vagyok. A fővá­ros­ban és kör­nyé­kén már jó ide­je fog­lal­ko­zom ingat­lan-köz­ve­tí­tés­sel és bát­ran elmond­ha­tom, hogy van tapasz­ta­la­tom és érzé­kem a szakmához.

Ele­in­te hob­bi­nak indult, de idő­vel bele­sze­ret­tem. Ren­ge­teg ember­rel talál­ko­zom, tapasz­ta­lok jó és oly­kor rossz dol­go­kat. Moti­vál, hogy az eladó és a vevő szá­má­ra a leg­jobb meg­ol­dást talál­jam meg.

Men­ni, kér­dez­ni, figyel­ni, kom­mu­ni­kál­ni.  Ez egy szak­ma, bár­mennyi­re hihe­tet­len is.

Fel­me­rül­het a kér­dés: mit kell ezt bonyo­lí­ta­ni? Eladom-meg­ve­szi, kész.

A gya­kor­lat­ban ez nem így van!

Egy ingat­lan eladá­sa nem arról szól, hogy jön a vevő, alá­írunk és szá­mol­juk a pénzt. Szám­ta­lan trükk, prak­ti­ka, áll ren­del­ke­zés­re, melyek egy jó/rossz eladást vagy egy jó/rossz vételt ered­mé­nyez­het­nek. Van ren­ge­teg buk­ta­tó is, amit bizony jó elke­rül­ni, ha lehet.

Olda­la­mon, híre­ket, infor­má­ci­ó­kat, tip­pe­ket, trük­kö­ket talál­hat az olva­só, melyek­ből sok tudás és tanul­ság leszűr­he­tő. Tapasz­ta­la­ta­i­mat, élmé­nye­i­met azok­nak szá­nom, akik egy jó üzlet akar­nak köt­ni. Bete­kin­tést adok, és segít­sé­get nyúj­tok azok­nak, akik nem min­den nap adnak, vagy vesz­nek ingat­lant. Ez egy olyan világ, amely tele van kihí­vás­sal, for­téllyal, komé­di­á­val és néha drá­má­val is.

Tart­son velem, hogy Önnek is segít­hes­sek a leg­elő­nyö­sebb üzle­tet megkötni!

Elér­he­tő­sé­gek:

Kecs­kés Zoltán,
az ön ingat­lan szakértője

Mobil: +36 30 20 58 821
E‑mail: info@ingatlankaland.hu


Adat­vé­del­mi nyil­ván­tar­tás enge­dély, katt ide!
Álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek, katt ide!