Az ingat­lan­pi­ac jelen­le­gi hely­ze­te, a csa­lád­tá­mo­ga­tá­si rend­szer­nek is köszön­he­tő­en elsza­ba­dult áremel­ke­dést ered­mé­nye­zett, kiter­mel­ve azt az indo­ko­lat­la­nul magas szá­mok­kal fog­lal­ko­zó kók­ler ingat­lan ügy­nö­kök tábo­rát, akik az ügy­fél eladá­si ármeg­ha­tá­ro­zá­sát vakon követ­ve bár­mennyi­ért haj­lan­dó­ak hir­det­ni egy ingat­lant, csak, hogy legyen egy olyan port­fó­li­ó­ja, amely elad­ha­tat­lan ingat­la­nok töme­gét ered­mé­nye­zi, elhúz­va ezzel az eladá­si ügy­me­ne­tet, rabol­va saját és az eladó ide­jét, akár egy évig is.

Ez az átlát­ha­tat­lan és dema­góg üzlet­po­li­ti­ka egy új jelen­sé­get is hozott magá­val: neve­ze­te­sen az 1 %-ért műkö­dő cége­ket. Agy­rém! Miért? Mert tel­jes körű szol­gál­ta­tást nem lehet 1 %-ért tel­je­sí­te­ni. Mit jelent a tel­jes körű szol­gál­ta­tás! Fel­mé­rést, fel­ér­té­ke­lést, pro­fesszi­o­ná­lis hir­de­té­si felü­le­tet, ügy­fél lis­tát, állan­dó tele­fo­nos elér­he­tő­sé­get, jogi ellen­őr­zést, az ingat­lan bemu­ta­tá­sát poten­ci­á­lis ügy­fe­lek­nek, szer­ző­dés kivi­te­le­zést, tájé­koz­ta­tást, ban­ki lebo­nyo­lí­tást, bir­tok­ba adást és elé­ge­dett feleket.

Kíván­csi­ság­ból fel­hív­tam egy olyan céget, aki 1 %-os köz­ve­tí­tői díj­jal rek­lá­moz­za a tevé­keny­sé­gét. Az ötö­dik, ismét­lem: az ötö­dik alka­lom­mal vet­ték fel a tele­font. Mun­ka­idő­ben: 9–17-ig. Másik idő­pont­ban hiá­ba is keres­tem őket. Vissza­hí­vás ter­mé­sze­te­sen nem volt. A tele­fon másik végén lévő ille­té­kes­sel 3 per­cem­be telt meg­ér­tet­ni, hogy melyik ingat­lan­nal kap­cso­lat­ban kere­sem, ezek után átkap­csolt egy másik szám­hoz, ahol elmond­ják, hogy hol talál­ha­tó az ingat­lan, egy bizo­nyos összeg fejé­ben meg­ad­ják a címet is. Hop­pá!!! Cím­köz­ve­tí­tés? Tehát a címet bár­ki meg­kap­ja ettől a cég­től, ahol az üzlet lebo­nyo­lí­tá­sát az eladó­ra és a vevő­re bíz­zák. Érde­kes! Azért, hogy az ingat­lan fel­ke­rül­jön az inter­net­re, a cég részé­re kell fizet­ni az 1 %-ot. Min­den eset­ben. Az eset­le­ge­sen fel­me­rü­lő prob­lé­mák meg­ol­dá­sa magán­ügy. Köszön­jük Eme­se. Fizes­sen az eladó azért, hogy a hir­de­tés fent legyen egy-két oldalon.

Ha meg­kér­de­zi tőlem egy ked­ves ügy­fél, hogy én hány %-on dol­go­zom, elmon­dom neki, hogy a mun­ká­mat 120 %-on vég­zem, annak érde­ké­ben, hogy simán men­jen min­den és elé­ge­dett ügy­fe­lek­től köszön­jek el az üzlet lezá­rá­sa­kor. Sokan azt hiszik, hogy az eladás mene­te egy­sze­rű, nincs itt sem­mi bonyo­lult dolog. De ami­kor kide­rül, hogy az ingat­lan­ra 15 éve kifi­ze­tett ban­ki tar­to­zás van beje­gyez­ve, eset­leg a kere­ső ügy­fél úgy fog­la­lóz­ta le az ingat­lant, hogy a bank­ba még nem volt és eluta­sí­tás­kor sze­ret­né vissza­kap­ni pén­zét, akkor gond­ban van­nak. Ami még rosszabb: kéz­zel írt sajt­pa­pí­ron fogal­maz­zák meg kony­ha­nyel­ven, hogy én adtam neked ennyit ezért, te pedig átvet­ted. A XXI. szá­zad­ban ez már nem jár­ha­tó és nem stí­lu­sos út. Az embe­rek több­sé­ge nem adott el még ingat­lant soha éle­té­ben. Kicsi a való­szí­nű­sé­ge annak, hogy isme­ri a bejá­ra­tott utat, a köte­le­zett­sé­ge­ket, az egész eladás­nak az ügy­me­ne­tét. Min­den­ki isme­ri a fog­la­ló és az elő­leg közöt­ti lénye­ges különb­sé­get? Hogyan lehet töröl­ni egy szoc­pol bejegy­zést vagy egy haszon­él­ve­ze­tet? Mi az a tájé­koz­ta­tó jel­le­gű zárás? Milyen fel­té­te­lek­nek kell meg­fe­lel­ni egy ingat­lan­nak az ener­ge­ti­kai tanú­sít­vány elké­szí­té­sé­hez? Mi a nul­lás iga­zo­lás fogal­ma? Isme­ri bár­ki is az adó­zá­si kötelezettségeket?

Az adó­zá­son mil­li­ók úsz­hat­nak el. Az 1 %-os cég nem szol­gál­tat. Akkor mennyi­be is kerül az eladás?

A jó ingat­lan­köz­ve­tí­tő szol­gál­ta­tást ad. A szol­gál­ta­tás minő­sé­ge meg­ha­tá­roz­za az ellen­ér­té­ket is. Nem saj­ná­lunk kifi­zet­ni nagyobb össze­get egy jó bur­ko­ló vagy ács szak­em­ber­nek. Szép­pé, igé­nyes­sé teszi a házat vagy lakást. Egy több tíz mil­li­ós ügy­let lebo­nyo­lí­tá­sa ugyan ilyen pre­ci­zi­tást igé­nyel. Nem sza­bad saj­nál­ni az ellen­ér­té­ket. Mi, ingat­lan­köz­ve­tí­tők biz­ton­sá­got, tör­vé­nyes­sé­get és sikert biz­to­sí­tunk. Aján­lom magam!