Azt érde­mes leszö­gez­ni még az ele­jén, hogy a lakás fel­újí­tá­sa két okból tör­té­nik. Az egyik, ha el akar­juk adni, és arra szá­mí­tunk, hogy így meg­nö­vel­jük az eladá­si érté­két, a másik, hogy magunk­nak csi­nál­juk hosszú-hosszú évekre.

A máso­dik ese­tet nem is kell annyi­ra kive­séz­ni, mert azt min­den­ki saját ízlé­sé­nek és pénz­tár­cá­já­nak meg­fe­le­lő­en fog­ja meg­va­ló­sí­ta­ni, és hogy jövök ahhoz, hogy meg­mond­jam, Mit? és Hogyan? Ötle­te­ket per­sze lehet merí­te­ni egy mini­má­lis költ­sé­gű felújításból.

Az érték növelés, más néven a befektetés egy összetettebb témakör!

A mun­ka­fo­lya­ma­tok egyen­le­tes elosz­tá­sa ked­ve­ző­en hat a kivi­te­le­zés ide­jé­re. Gon­do­lok itt arra, hogy a víz­ve­ze­ték sze­re­lőt ne a bur­ko­ló­val egy idő­ben hív­juk, vagy az elekt­ro­mos háló­za­tot ne a fes­tés után cse­rél­jék, javít­sák. Nyil­ván, ezek éssze­rű és logi­kus ter­ve­zé­se sok plusz mun­ká­tól megkímél.

A tár­sas­há­zi, iker­há­zi épít­ke­zés­nél biz­to­san talál­koz­hat a vevő egy olyan kri­té­ri­um­mal, hogy a vétel­ár­ban csak egy bizo­nyos négy­zet­mé­ter árig választ­ha­tó a hideg és meleg bur­ko­lat, és a Spa­nyol már­vány plusz fel­ár. Vagy az épü­let kül­ső és bel­ső szín pro­fil­ja csak fehér, tört-fehér eset­leg sár­ga lehet, az erő­sebb szí­nek külön­bö­ze­ti érté­két plusz ki kell fizet­ni. A sza­ni­te­rek pedig csak az Alföl­di már­kát fedik le. Itt gyor­san meg­jegy­zem, hogy nagyon jó minő­ség ez is! Vala­mint giccs­pa­rá­dé, vagy design alkal­ma­zá­sa csak­is áron felül.

Az alsó árka­te­gó­ri­ás épí­tő­anya­gok­nál is talál­ni olyan típu­sú és esz­té­ti­kus model­le­ket, melyek bizony bár­hol meg­áll­ják a helyü­ket, még­is kímé­lik a pénz­tár­cát. Egy jól átgon­dolt, meg­ter­ve­zett, für­dő­szo­ba, szo­ba, kony­ha fel­újí­tá­sa meg­le­pő­en olcsó is lehet, de a hatás, amit az össz­kép­re gya­ko­rol, az mil­li­ók­ban mér­he­tő egy eladásnál.

Néhány példa ezekre!

A hideg­bur­ko­la­tok négy­zet­mé­ter­ára 2000 forint körül mozog. Az egy­han­gú, szí­ne­ket pár darab min­tás bor­dűr­rel fel­dob­hat­juk, vagy króm szí­nű élvé­dő spon­tán beépí­té­sé­vel meg­tör­he­tő az unalmassága.

A szo­bák lami­nált par­ket­ta bur­ko­la­tá­hoz 1500 Ft/nm áron hoz­zá lehet jut­ni, a lakás falai fes­té­sé­hez 3500 forin­tért már kap az ember 14 liter jó fal­fes­té­ket, amit akár saját maga is fel­ken­het egy hét­vé­gén közös csa­lá­di prog­ram keretében.

Ha tehát bizony­ta­lan, hogy tegye, vagy ne tegye, akkor itt a remek alka­lom elkez­de­ni. Higgye el, meg fog­ja érni. Sok­kal könnyebb elad­ni egy házat, lakást, ha lát­ni, hogy van gazdája.

Lehet a design minimalista, de akkor is másképpen mutat.