A mai fel­fo­ko­zott pia­ci han­gu­lat­ban ezré­vel köt­tet­nek adás­vé­te­li szer­ző­dé­sek. Egy jól beára­zott ingat­lan hete­ken belül gaz­dá­ra lel. Sok eset­ben egy ingat­lan­köz­ve­tí­tő­höz el sem jut az eladás lehe­tő­sé­ge, mert magán úton cse­rél gaz­dát az ingat­lan. Erre az eset­re aján­la­tos meg­fon­tol­ni a követ­ke­ző­ket: Hogy mit is kell kér­dez­ni egy ingat­lan vásár­lás­nál? Van pár alap­ve­tő infó, amit érde­mes kiszed­ni az eladóból.

Meg­van álma­id ingat­la­na, és talál­ko­zót beszél­tél meg az eladó­val? Érde­mes fel­ké­szül­ni min­den kér­dés­sel, amely elő­re len­dít­he­ti a vételt.

  1. Tulaj­don sze­mé­lye, jogi helyzet

Első kér­dés, hogy pon­to­san ki vagy kik az ingat­lan tulaj­do­no­sai. Min­den­ki el akar­ja adni? Ez a szer­ző­dés miatt és jogi­lag is szá­mít. Milyen ter­hek sze­re­pel­nek a tulaj­do­ni lapon? Haszon­él­ve­ze­ti jog, jel­zá­log és egyéb köve­te­lé­sek bonyo­lít­hat­ják az eladást. A hiva­ta­los vála­szok és a fris­sen kikért tulaj­do­ni lap már bizal­mat ébreszthet.

  1. Enge­dé­lyek, átala­kí­tá­sok, felújítás

Nagy sze­ren­cse, ha egy fel­újí­tott ingat­lan­nal van dol­god. Azon­ban ha eze­ket a jele­ket látod, min­den­kép­pen kér­dezz rá a rész­le­tek­re. Mikor tör­tén­tek az átala­kí­tá­so­kat? Miért volt rájuk szük­ség? Megvannak‑e az enge­dé­lyek az eset­le­ges alap­te­rü­let növe­lés­hez, fűtés­kor­sze­rű­sí­tés­hez? Ami újnak tűnik, vagy átala­kí­tott rész­let, arra jó, ha fény derül mielőbb.

  1. A ház alapjai

Alap­eset­ben fon­tos ismer­ni, hogy milyen anya­gok­ból épült a leen­dő ott­ho­nod. Mivel min­den épí­tő­anyag­nak van­nak elő­nyei és hát­rá­nyai, a lehet­sé­ges átala­kí­tá­sok miatt jó, ha ezek­re mielőbb fény derül. Kér­dezz rá a fő- és mel­lék­fa­lak­ra, az alap­ra, a tető­re, a födém­re. Azt is jó tud­ni, mikor épül­tek, és milyen korú­ak a fal­ban futó veze­té­kek, csövek.

  1. A rezsi

Egy ingat­lan ener­gia és hasz­ná­la­ti költ­sé­gét sok ténye­ző befo­lyá­sol­hat­ja. Függ a lét­szám­tól, a szol­gál­ta­tá­sok­tól és a ház álla­po­tá­tól is. Fon­tos tud­ni, mire készülj, hiszen hosszú éve­kig fogsz itt élni. Vala­mint azt, hogy a fon­to­sabb szol­gál­ta­tók, mint az inter­net, a sze­mét­szál­lí­tás, a szenny­víz­el­ve­ze­tés, hogyan és milyen áron működ­nek. A közös költ­sé­get is fon­tos meg­kér­dez­ni. Illet­ve nyu­god­tan meg­néz­he­ted az ingat­lan koráb­bi számláit.

  1. Kert és a szomszéd

Egy csa­lá­di ház ese­té­ben nem árt a ker­tet is kör­be­jár­ni. Milyen álla­pot­ban van? Mennyi­re lehet belát­ni az ingat­lan­ra? Milye­nek a szom­szé­dok? Fon­tos kér­dé­sek, ame­lyek a jövő­ben még fon­to­sab­bak lesz­nek, hiszen te fogsz ott élni.

  1. Szi­ge­te­lés, salétromosodás

Kér­dezz utá­na a szi­ge­te­lés­nek: milyen és miko­ri szi­ge­te­lés­ről van szó? Nézd és kopog­tasd végig a fala­kat, hogy lásd, pereg‑e a vako­lat? Kér­dezz rá a fűtés­re: ha kazán van, milyen típu­sú? Mivel lehet fűte­ni? A téli idő­re készül­ve ezek nagyon hasz­nos infók lesznek.

Plusz…

Soha ne minő­sítsd nega­tí­van az ingat­lant! Nem örül­nél, ha vala­ki ide­gen kri­ti­zál­ná az ott­ho­nod, élet­vi­te­led. Nézd meg, mérd fel a javí­tás­ra szánt részek lehet­sé­ges költ­sé­ge­it. Eze­ket csak az alku­do­zás­nál sza­bad emlí­te­ni, ott is csak fino­man, nem meg­bánt­va az eladót.

Amennyi­ben a tulaj­do­nos hoz­zá­já­rul, készít­hetsz fény­ké­pet. Egy iga­zi tulaj­do­nos fel­ké­szült, hatá­ro­zott választ fog adni min­den kérdésedre.

Mind­két fél érde­ke a stí­lu­sos és min­den igényt kielé­gí­tő adás-vétel.

Ott a hely­szí­nen nem érde­mes azon­nal bele­kez­de­ni egy alku­do­zás­ba, mert elha­mar­ko­dott rossz vétel sül­het ki belő­le. Nyil­ván több lehe­tő­ség közül lehet majd válasz­ta­ni, ezért gon­dold át ala­po­san az elő­nyö­ket, hát­rá­nyo­kat és ezek mér­le­ge­lé­se után hozd meg a dön­tést. Ha ott hely­ben jön a „DING”, akkor viszont ne habozz.