Nagy, nagyobb, legnagyobb

 

A követ­ke­zők­ben a kife­je­zet­ten nagy mére­tek­kel ren­del­ke­ző csa­lá­di házak­ról, annak hát­rá­nya­i­ról, elad­ha­tat­lan­sá­gá­ról lesz szó, melyek gya­kor­la­ti­lag sen­ki­nek sem kel­le­nek. A ház mére­te­i­ből adó­dó­an fenn­tar­tá­suk, üze­mel­te­té­sük egy vagyon­ba kerül, fel­újí­tá­suk szin­tén mil­li­ó­kat visz el, eladá­suk komoly fel­ada­tot ró a tulaj­do­no­sá­ra. Nem is beszél­ve arról, hogy a laká­sok­hoz képest folya­ma­tos az érték­vesz­té­sük, vagy­is az idő múlá­sá­val a házért kapott összeg keve­sebb lesz. Tehát az óri­ás csa­lá­di házak tulaj­do­no­sai könnyen csap­dá­ban érez­he­tik magukat.

Ezek­nek az ingat­la­nok­nak a tulaj­do­no­sai komoly gond­ba kerül­het­nek. A tár­sa­dal­mi átala­ku­lás miatt a gye­re­kek nem marad­nak ott­hon, így a ház kiürül, a szü­lők­nek pedig már túl­sá­go­san nagy teher egy ekko­ra ház, gon­dol­junk csak az ener­gia­fel­hasz­ná­lás­ra, a fűtés költ­sé­gek­re vagy az ingat­lan taka­rí­tá­sá­ra, álla­gá­nak szin­ten tar­tá­sá­ra. Mind­ezek tete­jé­ben még eladá­suk is szin­te lehe­tet­len. Ma Magyar­or­szá­gon nagyon kicsi a keres­let a 180–300 négy­zet­mé­te­res ingat­la­nok­ra, ame­lyek jel­lem­ző­en a 80-as, vagy a 90-es évek­ben épül­tek. Ezek­nek a házak­nak a több­sé­ge műsza­ki­lag erős fel­újí­tást igé­nyel, ener­ge­ti­kai para­mé­te­rei a leg­rit­kább eset­ben felel­nek meg a mai kor köve­tel­mé­nye­i­nek. Az ingat­lan üze­mel­te­té­se, de még a fel­újí­tá­suk is igen komoly költ­sé­gek­kel jár­na. A folya­ma­to­san emel­ke­dő ingat­lan­árak és fenn­tar­tá­si költ­sé­gek miatt sokan kisebb helyen old­ják meg életüket.

 

Sok pénz­be kerül a felújításuk!

 

A 2, 3 szin­tes, nagy­mé­re­tű csa­lá­di házak jelen­tős része 1970 és 1990 között épült, és a koruk­ból adó­dó­an sok min­dent szük­sé­ges raj­tuk fel­újí­ta­ni, még akkor is, ha az álta­lá­nos kar­ban­tar­tá­si mun­kák elvég­zés­re kerül­tek az évek alatt. A fűté­si rend­sze­rük már elavult, de hason­ló a hely­zet a nyí­lás­zá­rók­kal is. A házak több­sé­ge nem szi­ge­telt, ami egy ilyen nagy ház ese­té­ben komoly össze­gek­kel növel­he­ti a ház, a csa­lád energiafogyasztását.

Ezt támaszt­ja alá a KSH 2015-ben elvég­zett Miben élünk fel­mé­ré­se is. A fel­mé­rés sze­rint, a leg­ége­tőbb prob­lé­ma a hom­lok­za­ti hőszi­ge­te­lés hiá­nya, a nyí­lás­zá­rók cse­ré­je és a tető­szi­ge­te­lést pót­lá­sa. Ám ezek nem olcsó mun­kák, a nyí­lás­zá­ró­cse­re, hom­lok­zat­szi­ge­te­lés és a tető­ja­ví­tás egy nagy ház ese­té­ben több mil­lió forint­ba kerül­het, az egyéb mun­kák­kal együtt pedig akár a 10 mil­lió forin­tot is elér­he­ti az összeg, amit ezek­re a házak­ra rá kell köl­te­ni, ha vala­ki újsze­rű ingat­lant sze­ret­ne vará­zsol­ni a 30–40 éves házá­ból. Azon­ban sokan nem vál­lal­ják ezt a plusz kiadást, és előbb dön­te­nek az érté­ke­sí­tés mellett.

Csa­lá­di házak értékcsökkenése!

A csa­lá­di házak tulaj­do­no­sai akkor sin­cse­nek könnyű hely­zet­ben, ha inkább az eladás mel­lett dön­te­nek, ugyan­is a házak árai nem drá­gul­nak olyan ütem­ben, mint a laká­so­ké. A csa­lá­di házak érté­ke­sí­té­se min­dig bonyo­lul­tabb volt, mint a laká­so­ké, mert az eladók és vevők ízlé­se nehe­zeb­ben talál egy­más­ra. A kife­je­zet­ten nagy mére­tek­kel ren­del­ke­ző házak csak egy bizo­nyos réte­get szó­lí­ta­nak meg. Egy ott­hon végez­he­tő vál­lal­ko­zás, több gene­rá­ció össze­köl­tö­zé­se vagy jobb hely­zet­ben lévő nagy­csa­lád jöhet szá­mí­tás­ba a vevők közül. Eze­ket a vevő­ket meg kell vár­ni és meg kell becsül­ni, ha ott van, akkor meg kell egyez­ni az eladá­si árban. Egy új vevő nem rit­kán, akár egy évet is várat­hat magá­ra. Az eladá­si idő elhú­zó­dá­sa pedig bele­fá­ra­dást ered­mé­nyez­het, amely előbb vagy utóbb, de az érték­vesz­tést hoz­za magá­val. Ezért érde­mes már az eladás dön­té­se­kor egy olyan árat meg­ha­tá­roz­ni, ami mind­két fél szá­má­ra egy arany közép­út lehet. Igen, per­sze lehet azt mon­da­ni, hogy ebből az összeg­ből nem lehet fel­épí­te­ni ezt a házat, de ekko­ra házat ma már sen­ki nem is épít. Legyünk türe­lem­mel, min­dig meg­jön a meg­fe­le­lő vásárló.