Blog2022-03-16T10:24:28+01:00

Az öröklésről

Az örök­lés min­den­ki­nek nagy szív­fáj­da­lom, de ebben az idő­szak­ban is figyel­me­sen kell követ­ni a tör­vé­nyes folya­ma­tot. Amennyi­ben nincs vég­ren­de­let, abban az eset­ben a Magyar Állam által alko­tott tör­vé­nyes örök­lés sza­bá­lya­it kell alkal­maz­ni. Az elhunyt utá­ni tör­vé­nyes örök­lés tár­gyi, pénz­be­li dol­gok tör­vé­nyi­leg sza­bá­lyo­zott elhe­lye­zé­sé­ről szól. Tapasz­ta­la­tom saj­nos, hogy az ingat­lan örök­lés folya­ma­tá­val kap­cso­lat­ban sokan nin­cse­nek tisz­tá­ban, ezért, hogy ne kelljen […]

Közeleg a Tél

Ahogy bekö­szön az Ősz, fon­tos intéz­ke­dé­sek sora vár min­den ingat­lan­tu­laj­do­nos­ra. Hide­gebb őszi reg­ge­le­ken nem rit­ka egy csí­pős, hir­te­len jött fagy, amely ész­re­vét­le­nül bonyo­lít­hat­ja és kese­rít­he­ti meg az éle­tün­ket. Itt van pár olyan intéz­ke­dés, mellyel nem csak az éle­tün­ket könnyít­het­jük meg, de gon­dos ingat­lan­tu­laj­do­nos­sá váll­ha­tunk, nem csak saját, de a szom­széd sze­mé­ben is. Néz­zük hát! Víz­el­ve­ze­tés A tetők vízelvezetése […]

By |2020.11.11.|Categ­ori­es: Egyéb|0 Com­ments

Jogtiszta az ingatlanom?

Egy ingat­lan jogi hely­ze­tét a föld­hi­va­ta­li nyil­ván­tar­tás­ban talál­juk meg. A tulaj­do­ni lap leké­ré­sé­vel nem csak az aktu­á­lis álla­pot ismer­he­tő meg, de évek­re vissza­me­nő­leg is infor­má­ci­ót sze­rez­he­tünk. Tulaj­do­ni lapot lekér­he­tünk ügy­fél­ka­pun keresz­tül vala­mint a föld­hi­va­tal­ban, sze­mé­lye­sen is bete­kint­he­tünk az ingat­lan ada­ta­i­ba. A tulaj­do­ni lapon sze­re­pel az ingat­lan hely­raj­zi szá­ma, mére­te, telek mére­te. Továb­bá a tulaj­do­ni viszo­nyok ismer­he­tők meg: ‑Tulaj­do­nos, ‑osz­tat­lan […]

By |2020.09.12.|Categ­ori­es: Egyéb|0 Com­ments

EGY INGATLAN VÁSÁRLÁS 5 LÉPÉSBEN

Mi az elkép­ze­lés? Mielőtt elkezd­jük bön­gész­ni a hir­de­té­si olda­la­kat, gon­dol­juk végig, hogy milyen elvá­rá­sa­ink van­nak egy jövő­be­ni ott­hon­nal szem­ben, vala­mint a zava­ró ténye­ző­ket is tisz­táz­zuk le magunk­ban. Ha ezzel meg­va­gyunk, indul­hat a keres­gé­lés. Azon­ban érde­mes meg­em­lí­te­ni, hogy az elvá­rá­sa­ink legye­nek össz­hang­ban a lehe­tő­sé­ge­ink­kel, mert nagy meg­le­pe­tés érhet ben­nün­ket az első ház vagy lakás megtekintésénél. […]

By |2020.09.09.|Categ­ori­es: Egyéb|0 Com­ments

Energetikai tanúsítvány

Egy nagyon fon­tos rész­le­tet nem sza­bad elfe­lej­te­ni ingat­lan eladás­kor! Az ener­ge­ti­kai tanú­sít­ván szin­te min­den szer­ző­dés fel­té­te­le. Aki mást állít, az nem veszi komo­lyan vagy nincs tisz­tá­ban a jogi köve­tel­mé­nyek­kel. Az ener­ge­ti­kai tanú­sít­vány­nak az cél­ja, hogy az épü­let ener­ge­ti­kai minő­sé­gét, ener­gia­ha­té­kony­sá­gát tanú­sít­sa. Az ingat­lant beso­rol­ja a jog­sza­bály­ban meg­ha­tá­ro­zott ener­ge­ti­kai osz­tá­lyok vala­me­lyi­ké­be. Ener­ge­ti­kai tanú­sít­ványt szak­irá­nyú vég­zett­sé­gű mér­nök vagy épí­tész kama­rai tag­ság­gal, jogosultsági […]

By |2020.02.25.|Categ­ori­es: Egyéb|0 Com­ments

Mire figyeljünk ingatlan vásárlásnál

A mai fel­fo­ko­zott pia­ci han­gu­lat­ban ezré­vel köt­tet­nek adás­vé­te­li szer­ző­dé­sek. Egy jól beára­zott ingat­lan hete­ken belül gaz­dá­ra lel. Sok eset­ben egy ingat­lan­köz­ve­tí­tő­höz el sem jut az eladás lehe­tő­sé­ge, mert magán úton cse­rél gaz­dát az ingat­lan. Erre az eset­re aján­la­tos meg­fon­tol­ni a követ­ke­ző­ket: Hogy mit is kell kér­dez­ni egy ingat­lan vásár­lás­nál? Van pár alap­ve­tő infó, amit érde­mes kiszed­ni az eladó­ból. Meg­van álmaid […]

By |2020.02.15.|Categ­ori­es: Egyéb|0 Com­ments

Az otthon melege

Annak elle­né­re, hogy a moder­ni­zá­ció nem csak diva­tos, de költ­ség­ha­té­kony meg­ol­dá­so­kat is kínál, a 40–50 éves csa­lá­di házak tulaj­do­no­sai még tovább­ra is az ere­de­ti, 30 évvel ezelőtt besze­relt fűtés­rend­szer­rel kény­te­le­nek biz­to­sí­ta­ni ott­ho­nuk mele­gét a hideg napok bekö­szön­té­vel. Saj­nos jól tud­juk, hogy ezek a rend­sze­rek viszik a pénzt, nem kímél­ve a csa­lá­di költ­ség­ve­tést. Ezek­nél a ‑több­nyi­re- csa­lá­di házak­nál, két­fé­le fűtés […]

By |2019.11.10.|Categ­ori­es: Egyéb|0 Com­ments
Go to Top