Adás­vé­te­li szer­ző­dés­sel szem­ben támasz­tott köve­tel­mé­nyek (2017)

 

Ez a tájé­koz­ta­tás nem törek­szik arra, hogy a szer­ző­dé­sek­kel kap­cso­lat­ban támasz­tott jog­sza­bá­lyi köve­tel­mé­nye­ket tel­jes egé­szé­ben vissza­tük­röz­ze, ezen sza­bá­lyok meg­fe­le­lő alkal­ma­zá­sa az ügy­vé­dek feladata.

 

Ada­tok

Az adás­vé­te­li szer­ző­dés­nek tar­tal­maz­nia kell a felek ada­ta­it, ha nem ter­mé­sze­tes sze­mély a vevő, akkor sze­re­pel­nie kell az irat­ban a szer­ve­zet cég­név­nek vagy más pon­tos meg­ne­ve­zé­sé­nek, továb­bá a szék­hely meg­je­lö­lé­sé­nek vala­mint cégjegyzékszámnak.

A szer­ző­dés­nek tar­tal­maz­nia kell az érin­tett ingat­lan pon­tos meg­je­lö­lé­sét (tele­pü­lés neve, pon­tos cím, hely­raj­zi szám), illet­ve min­den­kép­pen tar­tal­maz­nia kell az átru­há­zás­sal érin­tett esz­mei tulaj­do­ni hánya­dot, vala­mint a vevők tulaj­don­szer­zé­sé­nek az arányát.

Átru­há­zás jog­cí­me és egyéb kellékek

A szer­ző­dés­nek tar­tal­maz­nia kell továb­bá az átru­há­zás jog­cí­mét (pl.: adás­vé­tel, cse­re, stb.) és ren­del­kez­nie kell a tulaj­don­jog bejegy­zést enge­dő jog­nyi­lat­ko­zat meg­adá­sá­nak a fel­té­te­le­i­ről; továb­bá annak ingat­lan-nyil­ván­tar­tást veze­tő ható­ság­hoz való eljut­ta­tá­sá­nak a mód­já­ról és fel­té­te­le­i­ről. Az eladók a tulaj­don­jog bejegy­zé­sét enge­dő jog­nyi­lat­ko­za­tot, a vég­le­ges adás­vé­te­li szer­ző­dés meg­kö­té­se­kor helyez­zék az okirat­szer­kesz­tő ügy­véd­nél vagy köz­jegy­ző­nél letétbe.

A tárgy­be­li szer­ző­dés­nek – érte­lem­sze­rű­en — tar­tal­maz­nia kell a vétel­ár össze­gét, meg­fi­ze­té­sé­nek határ­ide­jét és kiegyen­lí­té­sé­nek mód­ját, for­rá­sa­it és üte­me­zé­sét. A bank a folyó­sí­tan­dó köl­csön össze­gét az eladó részé­re vagy pedig ügy­vé­di letét­be tel­je­sí­ti, de egye­di eset­ben ettől elté­rő tel­je­sí­té­si hely is lehetséges.

Az igé­nyelt köl­csön össze­gé­ből a hitel­fo­lyó­sí­tá­si díj össze­gét a tár­sa­ság levon­ja, azaz ennyi­vel kisebb összeg kifi­ze­té­sé­re kerül sor.

Köve­tel­mé­nyek a vásár­lás során teher­men­te­sí­ten­dő ingat­lan vásár­lá­sa ese­tén, amennyi­ben az ingat­lan teher­men­te­sí­té­se a bank által folyó­sí­tott összeg­ből történik.

Amennyi­ben az ingat­lant egy vagy több jogi­lag jelen­tős tény ter­he­li (pl.: elide­ge­ní­té­si és ter­he­lé­si tila­lom), ame­lye­ket rész­ben vagy egész­ben a tár­sa­ság által nyúj­tott hitel­ből kíván­nak töröl­ni a felek, akkor az elsőd­le­ge­sen eljá­ró ügy­véd leté­ti szám­lá­já­ra lesz folyó­sít­va a köl­csönt, aki köte­les a fenn­ál­ló ter­hek tör­lé­sé­ről és a tör­lé­si enge­dé­lyek föld­hi­va­ta­li benyúj­tá­sá­ról gondoskodni.

Továb­bi ter­hek­kel kap­cso­la­tos előírások

Vég­re­haj­tá­si jog­gal ter­helt ingat­lan elfo­gad­ha­tó lehet. Ebben az eset­ben a vég­re­haj­tás kérő­től és az ügy­ben eljá­ró önál­ló bíró­sá­gi vég­re­haj­tó­tól is iga­zo­lást kell kér­ni a fenn­ál­ló tar­to­zás tel­jes össze­gé­ről, továb­bá a vég­re­haj­tá­si jog tör­lé­se irán­ti eljá­rás meg­kez­dé­sé­nek az iga­zo­lá­sát be kell nyúj­ta­ni a köl­csön­összeg folyó­sí­tá­sát megelőzően.

Osz­tat­lan közös tulaj­don finan­szí­ro­zá­sá­nak szabályai

Amennyi­ben az ingat­lan osz­tat­lan közös tulaj­don­ban áll és az adás­vé­te­li szer­ző­dés­sel csak az ingat­lan egyik esz­mei tulaj­do­ni hánya­da az érin­tett, akkor az ilyen esz­mei tulaj­do­ni hánya­dot fede­ze­ti ingat­lan­ként csak abban az eset­ben tud­ja a bank elfo­gad­ni, ha min­den kiter­je­dő, ügy­véd által ellen­jegy­zett hasz­ná­la­ti meg­ál­la­po­dást kötöt­tek az ingat­lan tulaj­do­no­sai az ingat­lan hasz­ná­la­tá­ról, továb­bá a tárgy­be­li okira­tot bemutatták.

 

Új épí­té­sű ingat­la­nok­ra vonat­ko­zó spe­ci­á­lis előírások

Új épí­té­sű tár­sas­há­zi ingat­lan­fe­de­zet ese­tén az aláb­bi meg­kö­té­sek élnek az adás­vé­te­li szer­ző­dé­sek tekintetében.

A fede­ze­ti ingat­lan osz­tat­lan közös tulaj­don tulaj­do­ni lap­ján az eladó tulaj­don­jo­ga, már bejegy­zett legyen, amely maga után von­ja azt, hogy a közös tulaj­do­ni hányad­ból meg­vá­sá­rolt esz­mei tulaj­do­ni hányad meg­je­lö­lés­re kerül­jön az adás­vé­te­li szer­ző­dés­ben, a tár­sas­há­zi ala­pí­tó okirat leg­alább már szél­je­gyen sze­re­pel­jen, a vevő adás­vé­te­li szán­dé­kát iga­zo­ló vég­le­ges adás­vé­te­li szer­ző­dés, leg­alább már szél­je­gyen szerepeljen.

Határ­idők és az álla­mi támo­ga­tás lakás­cé­lú fel­hasz­ná­lá­sá­val össze­füg­gő szabályok

Az áthi­da­ló, ille­tő­leg azon­na­li áthi­da­ló köl­csö­nök ese­té­ben a hitel­bí­rá­la­ti idő és a szer­ző­dés­kö­té­si eljá­rás leg­alább 60 nap, a hiány­ta­lan kölcsönkérelemnek

a beér­ke­zé­sé­től szá­mí­tot­tan. Lakás­köl­csö­nök ese­té­ben ez az idő­szak szin­tén leg­alább 60 nap azzal, hogy a köl­csön össze­gé­nek a kifi­ze­té­sé­re a kiuta­lást köve­tő leg­ke­ve­sebb 10 nap után kerül­het sor, De bevett gya­kor­lat, hogy az eljá­rás idő­tar­ta­mát 90 nap­ban hatá­roz­zák meg.