Szá­mos eset­ben talál­koz­ni olyan véle­ménnyel, hogy nagyon sok­ba kerül az adás­vé­te­li szer­ző­dés, hiszen az eljá­ró ügy­véd csak kicse­rél néhány ada­tot egy szer­ző­dés­min­tá­ban, ami­re akár a tit­kár­nő­je is képes. Azon­ban a leg­egy­sze­rűbb szer­ző­dést is nagy fele­lős­ség­gel kell átad­ni a felek­nek, de a tapasz­ta­lat az, hogy manap­ság az egy­sze­rű szer­ző­dés fogal­ma nem létezik.

Az ingat­la­nok­kal kap­cso­la­tos ügyek ese­tén az ügy­vé­di mun­ka­díj álta­lá­ban a szer­ző­dés tár­gyát képe­ző ingat­lan for­gal­mi érté­ke alap­ján kerül meg­ha­tá­ro­zás­ra. Az ügy­vé­di mun­ka­díj egye­di meg­ál­la­po­dás alap­ján fizetendő.

Saj­nos gya­ko­ri a több­szö­rö­sen ter­helt ingat­lan és ban­ki köl­csön, jel­zá­log­jog, elide­ge­ní­té­si és ter­he­lé­si tila­lom, vagy vég­re­haj­tá­si jog kerül az ingat­lan tulaj­do­ni lapjára.

Hitel

Nagyon rit­ka, hogy a vevő tel­jes mér­ték­ben önerő­ből vásá­rol ingat­lant, a ban­ki köl­csön igény­lé­se a vásár­lá­sok 90 %-át érin­ti. A CSOK és a lakás­ta­ka­rék igény­lé­se is sok­szor sze­re­pet kap. Min­den köl­csönt adó intéz­mény­nek, saját, sok olda­las és szi­go­rú fel­té­tel lis­tá­ja van. Az adás­vé­te­li szer­ző­dés­ben eze­ket a fel­té­te­le­ket sze­re­pel­tet­ni kell, ráadá­sul több for­rás­nyúj­tó ese­tén ezek­nek össz­hang­ban kell len­ni­ük, ellent­mon­dás ne legyen és ese­ten­ként az egyes lépé­sek meg­fe­le­lő­en köves­sék egymást.

Ter­hek

Az ingat­lan teher­men­te­sí­té­se, a tör­lé­si enge­dé­lyek beszer­zé­se, föld­hi­va­ta­li beadá­sa, rang­sor­cse­re meg­ol­dá­sa a tulaj­do­ni lap­ra bejegy­zett szél­je­gyek tekin­te­té­ben, a vétel­ár­rész­le­tek ügy­vé­di letét­be véte­le, ide leté­ti szer­ző­dés készí­té­se, kama­rai leté­ti nyil­ván­tar­tás­ba tör­té­nő beje­len­tés, az ügy­vé­di letét­ből a rész­le­tek meg­fe­le­lő cél­szám­lá­ra való kiuta­lá­sa, mind-mind szí­ne­sí­ti az ügyletet.

Elő­vá­sár­lá­si jog, közös tulajdon

Tár­sas­há­zi lakás ese­té­ben be kell sze­rez­ni és át kell tanul­má­nyoz­ni az ala­pí­tó okira­tot, hogy nincs‑e ben­ne kiköt­ve elő­vá­sár­lá­si jog a töb­bi ingat­lan­tu­laj­do­nos javá­ra. Ha a szer­ző­dés tár­gyát képe­ző ingat­lan osz­tat­lan közös tulaj­don­ban áll, akkor az összes tulaj­do­nos­társ­tól be kell sze­rez­ni a nyi­lat­ko­za­tot, mely­ben lemon­da­nak elő­vá­sár­lá­si jogukról.

Mire az ügy eljut odá­ig, hogy elké­szül­het egy szer­ző­dés­ter­ve­zet, sok órai, több mun­ka­nap­nyi elő­ké­szí­tő mun­ká­ra, a felek­kel, az ingat­lan­köz­ve­tí­tő­vel és egyéb részt­ve­vők­kel tör­té­nő egyez­te­tés­re van szükség.

Tel­je­sí­tés, letét, tulajdon

Ha a szer­ző­dés­kö­tés­kor a vevő nem fize­ti ki egy összeg­ben a tel­jes vétel­árat (az ese­tek több­sé­gé­ben több rész­let­ben tel­je­sít), akkor készí­te­ni kell egy külön bejegy­zé­si enge­délyt, azt letét­be kell ven­ni, majd a tel­jes vétel­ár kiegyen­lí­té­sét köve­tő­en külön benyúj­ta­ni a földhivatalba.

A szer­ző­dés elő­ké­szí­té­se­kor le kell kér­ni és ala­po­san ellen­őriz­ni az ingat­lan tulaj­do­ni lap­ját, majd köz­vet­le­nül a szer­ző­dés­kö­tés előtt megint lekér­ni egy fris­set, hogy biz­to­san ne legyen raj­ta a ter­ve­zet elké­szí­té­se óta sem­mi­lyen új bejegyzés.

JÜB, pénz­mo­sás, NAV

A szer­ző­dés­kö­tés­kor min­den szer­ző­dő felet ellen­őriz­ni kell a sze­mé­lyi iga­zol­vá­nya­ik alap­ján egy elekt­ro­ni­kus rend­szer­ben, a jog­ügy­le­tek biz­ton­sá­gá­nak érde­ké­ben működ­te­tett JÜB rend­szer­ben. Nem rit­ka egy szer­ző­dés­nél, hogy 6–7 érin­tett is van a jogügyletben.

Az okira­tok mel­lett ki kell töl­te­ni a NAV szá­má­ra továb­bí­tan­dó több olda­las adat­la­pot. A pénz­mo­sás és a ter­ro­riz­mus finan­szí­ro­zá­sá­nak meg­elő­zé­se és meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben, az adat­el­len­őr­zés­ről, az ada­tok nyil­ván­tar­tá­sá­ról is meg­fe­le­lő­en tájé­koz­tat­ni kell az ügy­fe­le­ket egy erre szol­gá­ló nyomtatványon.

A szer­te­ága­zó, bonyo­lult mun­ka­fo­lya­ma­ton túl az ügy­vé­det tel­jes vagyo­ni fele­lős­ség is ter­he­li az álta­la elké­szí­tett és ellen­jegy­zett szer­ző­dés kapcsán.

Jogo­sult­ság

Csak érin­tő­le­ge­sen emlí­tem, mire egy ügy­véd eljut odá­ig, hogy adás­vé­te­li szer­ző­dés készít­het, sok-sok évet tanult és nem kevés szak­mai tapasz­ta­la­tot is szer­zett. Sokan elfe­lej­tik, hogy egy ügy­vé­di iro­da fenn­tar­tá­sa, működ­te­té­se is jelen­tős költ­sé­gek­kel jár és adóz­ni is kell, tehát az ügy­véd­nek mun­ka­díj­ként átadott összeg messze nem jelent szá­má­ra tisz­ta nyereséget.

Szin­te min­den eset­ben az ingat­lan vásár­ló­ját ter­he­li az ügy­vé­di költ­ség. A fen­ti­ek­ben leír­ta­kat érde­mes figye­lem­be ven­ni, ami­kor ügy­fél­ként egy-egy ingat­lan­szer­ző­dés­sel kap­cso­la­tos mun­ka­díj-aján­la­tot mérlegel.