2022-ben érde­kes meg­le­pe­té­se­ket okoz a piac! Az előny­te­len gaz­da­sá­gi lég­kör, a szom­széd­ban zaj­ló hábo­rús ese­mé­nyek, vala­mint az álla­mi támo­ga­tá­sok kész­le­te­i­nek kime­rí­té­se for­dít egy nagyot a pia­ci szer­ke­ze­ten. Az év ele­jét még nagy len­dü­let­tel kez­dő új épí­té­sű laká­sok, házak eladá­sa a válasz­tá­sok kör­nyé­kén erő­tel­je­sen vissza­esett és a zöld­hi­tel befa­gyasz­tá­sa illet­ve újra nem indí­tá­sa, meg is állí­tot­ta a keres­le­tet. Ennek elle­né­re az új épí­té­sű ingat­la­nok is pro­du­kál­nak leg­alább 10 %-os drá­gu­lást. Azon­ban az új pro­jek­tek indí­tá­sa még várat magá­ra a bizony­ta­lan hely­zet miatt. A nyers­anyag árá­nak emel­ke­dé­se borí­té­kol­ha­tó, ezál­tal az ingat­la­nok ára is tovább emel­ked­het, ezért cél­sze­rű még ide­jé­ben lépni.

Elő­tér­be helye­ző­dött a hasz­nált laká­sok és házak irán­ti aktív érdek­lő­dés. Tovább­ra is az ott­hont kere­sők van­nak több­ség­ben, azon­ban a befek­te­tői kedv sem eny­hült az utób­bi hóna­pok­ban. Az lát­ni, hogy az inger­kü­szöb meg­emel­ke­dett, a pia­con 10–15 %-os áremel­ke­dés is tapasz­tal­ha­tó az év ele­jé­hez képest. A világ­po­li­ti­kai ese­mé­nyek még nem befo­lyá­sol­ják érdem­ben azo­kat, akik való­ban vásá­rol­ni szeretnének.

Annak elle­né­re, hogy emel­ke­dik az inf­lá­ció és nem emel­ke­dik a gaz­da­sá­gi gör­be, tovább­ra is érde­mes ingat­lan­ba fek­tet­ni a pén­zün­ket. Nagyon nagy a sza­ka­dék a tár­sa­da­lom réte­gei között, és egy­re job­ban lát­szó­dik, hogy sokan nem tud­nak saját ott­hon­ban gon­dol­kod­ni, ezért a jövő­ben kiemel­ke­dő sze­re­pe lesz az albér­let­nek, legyen szó lakás­ról, csa­lá­di házról.

A ban­ki pia­ci hite­lek 6.5 és 8 % közöt­ti­ek, a hitel összeg­től füg­gő­en óri­á­si több­let­költ­sé­get jelen­te­nek a hitel­fel­ve­vők szá­má­ra, pél­dá­ul a zöld­hi­tel 2.5 %-os kamat­já­hoz képest. Ennek hatá­sát már lehet érez­ni, keve­sebb a hitel­fel­vé­tel. Van pénz­in­té­zet, ahol egye­di elbí­rá­lást lehet kér­ni, de a hitel költ­sé­ge szá­mot­te­vő­en alig csökken.

Ez rossz hír lehet annak, aki el sze­ret­né adni ingat­la­nát, azon­ban a pia­ci akti­vi­tás azt mutat­ja, hogy egy jól beára­zott, jó adott­sá­gok­kal ren­del­ke­ző lakás vagy ház hamar gaz­dá­ra talál, akár ebben a bizony­ta­lan hely­zet­ben is. Most, kiemel­ke­dő fon­tos­sá­gú­vá vált, hogy az érté­ke­sí­tés­re szánt ingat­lan ne „csak úgy” kerül­jön ki a piac­ra, hanem kel­lő gon­dos­ság­gal végez­zük el az állag­meg­óvás alap­ve­tő mun­ká­it. A koszos, adott eset­ben pené­szes felü­le­tek miat­ti fris­sí­tő fes­tés, nagyon ala­pos taka­rí­tás, hűtő és fűtő­ké­szü­lé­kek, kazá­nok éves kar­ban­tar­tá­sa, pár­ká­nyok, eresz­csa­tor­nák kitisz­tí­tá­sa, víz­el­ve­ze­té­sé­nek ellen­őr­zé­se, udvar ren­de­zé­se, régi rozs­da­fol­tos csa­pok cse­ré­je, hibás redő­nyök javí­tá­sa, cse­ré­je. Ezek­nek a mun­kák­nak elvég­zé­se, kisebb költ­ség ráfor­dí­tá­sa igen­csak meg­té­rül az eladás­kor. Érde­mes átgondolni.

Egy dolog­ban azon­ban tel­je­sen biz­tos vagyok! Nem szá­mít, ha a piac hul­lám­zik, egy­szer fent, más­kor lent, egy jól átgon­dolt érté­ke­sí­té­si stra­té­gia még a leg­ne­he­zebb idők­ben is sikert hoz­hat és ha még­sem biz­tos a dol­gá­ban, akkor Én itt vagyok!