A nagy elhatározás

Elő­ször is szö­gez­zünk le vala­mit. Az ingat­lan vásár­lás nem hason­lít­ha­tó sem­mi­lyen más üzlet­hez. Itt nehe­zen meg­szer­zett pénz­ről van szó, mely­nek elköl­té­sét igen ala­po­san át kell gon­dol­ni. Akár egy élet­re szó­ló dön­tés is lehet.

A dön­tés meg­szü­le­té­se, hogy lakást vagy házat vásá­rol az ember, óri­á­si lépés a saját ott­hon felé. Ezt min­den ember más­ként éli meg nem­től és kor­tól függően.

A hir­de­té­si felü­le­te­ken több ezer ingat­lan talál­ha­tó, ked­vé­re mazso­láz­gat­hat a jobb­nál jobb válasz­ték­ból. A hir­de­té­sek zöme ingat­lan­köz­ve­tí­tő iro­dán keresz­tül jut el az érdek­lő­dő­höz, de a magán­hir­de­té­se­ket is érde­mes böngészni.

Ha sike­rült kinéz­ni egy jónak tűnő lehe­tő­sé­get, ne haboz­zon fel­hív­ni, mert a jónak tűnő álta­lá­ban az is!

Az ilyen ingat­la­nok kevés ide­ig sze­re­pel­nek a pia­con, mert sok kere­ső van, és a jó min­dig hama­rabb elkel. Viszont arra is lehet szá­mí­ta­ni, hogy nagyon sok ingat­lan hir­de­té­se már nem aktu­á­lis. Eze­ket a hir­de­tő nem tör­li le a hir­de­té­si oldal­ról, talán fele­dé­keny­ség miatt. Ez okoz­hat némi bosszú­sá­got, de ilye­nen át kell sik­la­ni és keres­gél­ni tovább.

Ha meg­van az ingat­lan, és már kiju­tott az adott cím­re meg­néz­ni, legyen körültekintő.

  • Nem sza­bad sze­re­lem­be esni az első pillanatra.

  • Min­dig kri­ti­kus szem­mel néze­lőd­jön, így hama­rabb fény derül a lehet­sé­ges hibákra.

  • Az adott helyen, új kör­nye­zet­ben elő­for­dul­hat, egy nem éppen objek­tív dön­tés, mely később sok bosszú­sá­got okozhat.

Ha egy ingat­lan meg­vé­te­le szó­ba jöhet, Szán­ja rá az időt és men­jen oda a nap másik sza­ká­ban is, eset­leg hét­vé­gén. Miért? Fény­vi­szo­nyok, kör­nye­ze­ti hatá­sok, szom­szé­dok.

Csak a meg­le­pe­té­sek helyett.

Soha ne minő­sít­se nega­tí­van az ingat­lant! Ön sem örül­ne, ha vala­ki ide­gen kri­ti­zál­ná az ott­ho­nát, élet­vi­te­lét. Néz­ze meg, mér­je fel a javí­tás­ra szánt részek lehet­sé­ges költ­sé­ge­it. Eze­ket csak az alku­do­zás­nál sza­bad emlí­te­ni, ott is csak fino­man, nem meg­bánt­va az eladót.

Amennyi­ben a tulaj­do­nos hoz­zá­já­rul, készít­het fény­ké­pet, alap­raj­zot, kér­jen épí­té­si enge­délyt, tulaj­do­ni lapot. Győ­ződ­jön meg arról, hogy az ingat­lan papír­jai rend­ben van­nak. Érdek­lőd­jön az ingat­lan havi-éves költ­sé­ge­i­ről. Egy iga­zi tulaj­do­nos fel­ké­szült, hatá­ro­zott választ fog adni ezek­re a kérdésekre.

Mind­két fél érde­ke a stí­lu­sos és min­den igényt kielé­gí­tő adás-vétel. 

Ott a hely­szí­nen nem érde­mes azon­nal bele­kez­de­ni egy alku­do­zás­ba, mert elha­mar­ko­dott rossz vétel sül­het ki belő­le. Nyil­ván több lehe­tő­ség közül lehet majd válasz­ta­ni, ezért gon­dol­ja át ala­po­san az elő­nyö­ket, hát­rá­nyo­kat és ezek mér­le­ge­lé­se után hoz­za meg a döntést.

Ha meg­egye­zés szü­le­tett, irány az ügyvéd! 

Az ügy­vé­det min­den eset­ben a vevő fize­ti. Ezért érde­mes több helyen érdek­lőd­ni. Nagy álta­lá­nos­ság­ban elmond­ha­tó, hogy ez a költ­ség a vétel­ár 0.4–1 %+áfa-ja. Egy tízen mil­li­ós ingat­lan­nál több tíz­ezer forint is lehet a különb­ség ügy­véd és ügy­véd között, tehát érde­mes körül­néz­ni. A szer­ző­dés­ter­ve­zet elkér­he­tő elő­re a kivá­lasz­tott ügy­véd­től, nyu­god­tan átta­nul­má­nyoz­ha­tó, kér­ni lehet eset­le­ges kiegé­szí­té­se­ket, a fel­me­rü­lő kér­dé­sek­re választ kap­hat még a szer­ző­dés­kö­tés előtt. Így maga­biz­to­san és nyu­god­tan ülhet le alá­ír­ni mind­két fél, ezál­tal elke­rül­ve a szer­ző­dés ide­jén fel­me­rü­lő lehet­sé­ges problémákat.