A Magyar Nem­ze­ti Bank által meg­ha­tá­ro­zott fel­té­te­lek alap­ján a Zöld hitel igény­lé­sé­nek lehe­tő­sé­ge­i­ről lesz szó a következőkben.

Min­den bizonnyal hal­lot­tak a most élet­be lépő 2.5 %-os „zöld” + hitel­ről, amely 90 kWh / m2 / év pri­mer ener­gia­igé­nyű, és leg­alább „BB” ener­ge­ti­kai beso­ro­lá­sú új lakás vagy lakó­ház meg­vá­sár­lá­sá­ra, épí­té­sé­re vehe­tő igény­be. A hitel 2 mil­lió Forint összeg­től akár 70 mil­lió Forint össze­gig igé­nyel­he­tő 5–25 év futam­idő­re. Fon­tos, hogy a hitelt Forint ala­pon lehet fel­ven­ni. Ren­del­ke­zés­re tar­tá­si idő a szer­ző­dés alá­írá­sá­tól szá­mít­va leg­fel­jebb 3 év, sza­ka­szos folyó­sí­tás ese­tén leg­fel­jebb 4 év. Ez azt jelen­ti, hogy a meg­igé­nyelt hitel­össze­get a hitel­szer­ző­dés alá­írá­sá­tól szá­mí­tott 3 éven belül lehet lehív­ni, sza­ka­szos folyó­sí­tás ese­tén leg­fel­jebb 4 éven belül. Az ügy­le­ti kamat a futam­idő végé­ig rög­zí­tett (fix) mér­té­ke nem halad­hat­ja meg a 2,5%-ot.

Néz­zük meg, kik igé­nyel­he­tik a „Zöld” hitelt?

18 és 70 év közöt­ti ter­mé­sze­tes sze­mély és olyan élet­ko­rú sze­mély, aki­nek élet­ko­ra, a hitel lejár­ta­kor nem halad­ja meg a 75. élet­évét. A hitelt igény­lő nem sze­re­pel­het a Köz­pon­ti Hitel­in­for­má­ci­ós Rend­szer­ben (KHR) nega­tív tar­tal­mú infor­má­ci­ó­val. Adós­ként nem áll eljá­rás hatá­lya alatt, illet­ve a köl­csön­igény­lés idő­pont­ját meg­elő­ző 3 hónap­ra vonat­ko­zó­an rend­sze­res jöve­del­met iga­zol, egy­azon mun­ka­he­lyen. A bevont adós­társ­ra ugyan ezek a fel­té­te­lek vonat­koz­nak. A hitel fel­vé­te­lét meg­elő­ző rövid idő­szak­ban tehát ne legyen mun­ka­hely­vál­tás, mert a 3 hónap folya­ma­tos mun­ka­vi­szonyt iga­zol­ni kell, egy munkahelyen.

Egye­dü­li igény­lő­ként jöve­del­me havi össze­ge eléri a net­tó 150.000 Ft-ot. Adós­társ ese­tén együt­tes havi jöve­de­lem eléri sze­mé­lyen­ként leg­alább a mini­mál­bér össze­gét. A beje­len­tett net­tó jöve­de­lem mér­té­ke nagy­ban befo­lyá­sol­ja a fel­ve­he­tő hitel összegét.

Hitel­fel­ve­vő­nek iga­zol­ni kell, hogy Ő a meg­vá­sá­rol­ni vagy épí­te­ni kívánt ingat­lan tulaj­do­no­sa vagy az lesz.

A hitel fede­ze­té­re csa­lá­di ház, vagy tár­sas­ház­ban, lakás­szö­vet­ke­ze­ti lakó­épü­let­ben lévő lakás alkal­mas. Ren­del­ke­zik egy, a fede­zet­ként fel­aján­lott ingat­lan­ra kiter­je­dő vagyon­biz­to­sí­tás­sal vagy meg­kö­ti a biz­to­sí­tást bár­mely szolgáltatónál.

A hitel biz­to­sí­té­ka maga az ingat­lan, annak tulaj­do­ni lap­já­ra, a pénz­in­té­zet javá­ra bejegy­zett önál­ló zálog­jog, elide­ge­ní­té­si és ter­he­lé­si tila­lom kerül.

A hitel, az érték­becs­lés ren­del­ke­zés­re állá­sá­tól szá­mí­tott 15, új lakás épí­té­se ese­tén 25 mun­ka­na­pon belül kerül elbí­rá­lás­ra. A folyó­sí­tás, a folyó­sí­tá­si fel­té­te­lek tel­je­sí­té­sét köve­tő 2 mun­ka­na­pon belül tör­tén­het meg.

Milyen költ­sé­gek­re lehet szá­mí­ta­ni a „Zöld” hitel felvételénél?

Az adás­vé­te­li szer­ző­dés ügy­vé­di költ­sé­gén túl a hitel­igény­lés­nek is van­nak járu­lé­kos költ­sé­gei, amit a hitelt fel­ve­vő fog meg­fi­zet­ni. Az elké­szült ház vagy lakás érték­becs­lé­sét ki kell fizet­ni, amely 30–50 ezer Forint között mozog­hat és pénz­in­té­zet­től függ, hogy rész­ben vagy akár egész­ben ezt a költ­sé­get jóvá­ír­ják. A hitel­szer­ző­dés köz­jegy­ző előtt tör­té­nik, amely költ­sé­ge 50–75 ezer Forint összeg­ben hatá­roz­ha­tó meg. Pénz­in­té­zet­től füg­gő­en, rész­ben vagy akár egész­ben jóvá­ír­ják ezt a költ­sé­get is. Továb­bá van egy 12.600 Forin­tos föld­hi­va­ta­li bejegy­zé­si díj.

Az álta­lam leírt ada­tok tájé­koz­ta­tó jel­le­gű­ek, pon­tos rész­le­tek­kel kap­cso­lat­ban érdek­lőd­jön a kivá­lasz­tott bank­fi­ók­ban vagy egy füg­get­len hitelügyintézőnél.